zawiadomienie o wydanej decyzji iRG.6220.9.2023

Sępólno Krajeńskie, 2023-06-19
IRG.6220.9.2023
 
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2023r., poz. 528),
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości:
 w dniu 19 czerwca 2023r. została wydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji (Lipka) –gr. województwa – Sępólno Krajeńskie na odcinku o długości 2,955km, zlokalizowanej między km. 5+945 a km 8+900”
Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz w pobliżu realizacji przedsięwzięcia Sołectwo Lutowo i Wiśniewka.
Z ww. decyzją oraz opiniami  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażonej w piśmie znak: N.NZ.9022.1.1.9.2023 z dnia 22-03-2023r.    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażonej w postanowieniu znak: WOO.4220.251.2023.OD.3 z dnia 30-05-2023r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinia znak: GD.ZZŚ.1.4901.69.2023.S.J. z dnia 27-03-2023r.
można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2023r., poz. 528),

Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu……………….….
      zdjęto dnia……………. ……….
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (23 czerwca 2023)
Opublikował: Barabach Małgorzata (23 czerwca 2023, 11:47:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86