Interpelacje i zapytania radnych

   INTERPELACJE I ZAPYTANIA
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, natomiast zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady Miejskiej, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

metryczka


Wytworzył: Mirena Frosina (12 lutego 2019)
Opublikował: Mirena Frosina (12 lutego 2019, 13:09:10)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (26 stycznia 2023, 15:01:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3986