Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

Uchwała nr XVIII/138/08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 marca 2008

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

Na podstawie art. 41 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zmienić uchwałę Nr XV/118/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2008 r. w ten sposób, że w załączniku do w/w uchwały stanowiącym Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2008, dodaje się, po części „Wprowadzenie” – „Diagnozę stanu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i zjawiskiem narkomanii na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie oraz zasoby umożliwiające skuteczne działanie profilaktyczne i lecznicze”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      


Przewodniczący Rady Miejskiej
            Tomasz Cyganek


Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/138/08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 marca 2008 roku
 


           W związku z pismem z dnia 14 lutego 2008 r. Oddziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do Przewodniczącego Rady Miejskiej Sępólna Krajeńskiego, stwierdzającym braki w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008, istnieje konieczność uzupełnienia w/w programu  o diagnozę stanu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i zjawiskiem narkomanii na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie oraz zasoby umożliwiające skuteczne działanie profilaktyczne i lecznicze.
          Projekt uchwały uzyskał akceptację Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.

I.F.

Przewodniczący Rady Miejskiej
            Tomasz Cyganek

 

Załącznik do UCHWAŁY Nr XVIII/138/08

Diagnoza stanu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i zjawiskiem narkomanii na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie oraz zasoby umożliwiające skuteczne działanie profilaktyczne i lecznicze (199kB) word

metryczka


Wytworzył: Izabela Fröhlke (30 kwietnia 2008)
Opublikował: Marek Chart (30 kwietnia 2008, 11:16:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2260