Program współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

Uchwała nr XIII/92/07
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 października 2007

przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego.

art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873 ze zm.).


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1 Przyjąć „Program współpracy na rok 2008 Gminy Sępólno Krajeńskiej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tomasz Cyganek

UZASADNIENIE

Niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju lokalnego jest zapis art. 5 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mówiący o współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta powinna odbywać się na zasadach pomocniczości stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Może pociągać za sobą wyłącznie pozytywne następstwa dla każdej ze stron. Partnerstwo umożliwia organizacjom pozarządowym wysuwanie koncepcji, tworzenie i realizację programów społeczno – gospodarczych oraz współdecydowanie o sposobie ich wykonania. Wspomniana efektywność pozwala administracji publicznej wspierać rozwój organizacji pozarządowych jako istotnego składnika społeczeństwa obywatelskiego, mogącego wiele zadań wykonać efektywniej, przestrzegając przy tym zasadę uczciwej konkurencji.
Zapisy ujęte w uchwale reguluje współpracę pomiędzy samorządem gminnym, a organizacjami pozarządowymi. Przyjmowany coroczny program sprzyja rozwijaniu i nawiązaniu partnerskiej współpracy oraz rozwojowi organizacji działającymi na rzecz lokalnej społeczności. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Lokalną Komisję Opiniująco – Doradczą Burmistrza Sępólna Kraj., Komisję Oświaty ,Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.

B.B.

Załącznik do uchwały BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie POBIERZ (68kB)


metryczka


Wytworzył: Katarzyna Pulchna (19 listopada 2007)
Opublikował: Administrator (20 listopada 2007, 07:55:24)

Ostatnia zmiana: Administrator (20 listopada 2007, 07:57:46)
Zmieniono: tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2611