BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTOR DS. DOWODÓW OSOBISTYCH w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 1127.06.2023

BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTOR DS. DOWODÓW OSOBISTYCH w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11

27.06.2023

Proponowany termin zatrudnienia: sierpień 2023 r.
Data ogłoszenia naboru 27.06.2023 r.
Termin składania dokumentów: 10.07.2023 r.
Wymiar czasu pracy – 1 etat

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydat powinien:

  1. posiadać obywatelstwo polskie;
  2. posiadać pełną  zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
  3. cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
  4. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku tj. wykształcenie wyższe oraz 3 letni staż pracy.
 1. Wymagania dodatkowe:

Kandydat powinien:

  1. posiadać wykształcenie wyższe administracyjne;
  2. posiadać znajomość aktów prawnych stosowanych na stanowisku pracy tj.:
   1. ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
   2. ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
   3. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego;
   4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
   5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
   6. ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
   7. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
   8. ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy.
  3. posiadać umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
  4. wykazywać się komunikatywnością, dyspozycyjnością i systematycznością;
  5. posiadać zdolność analitycznego myślenia;
  6. posiadać prawo jazdy kat B.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych;
 3. Wprowadzanie danych zawartych we wnioskach do Rejestru Dowodów Osobistych (RDO);
 4. wprowadzanie do RDO informacji o przyjęciu wykonanego dowodu osobistego;
 5. Wydawanie dowodów osobistych;
 6. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych w sytuacjach szczególnych w miejscu pobytu wnioskodawcy;
 7. Przyjmowanie zgłoszeń utraty i uszkodzenia dowodów osobistych;
 8. Wydawanie zaświadczeń o utracie i uszkodzeniu dowodu osobistego;
 9. Unieważnianie dowodów osobistych: w związku z utratą, uszkodzeniem dokumentu,  w związku ze zmianą danych osobowych,  w związku z wydaniem nowego dokumentu lub innych przypadków;
 10. Prowadzenie dokumentacji wydanych dowodów w formie zbioru kopert dowodowych poprzez:
 11. zakładanie kopert dowodowych osobom występującym o pierwszy dowód osobisty, włączanie do kopert dowodowych dokumentów uzyskanych przy wymianie dowodów osobistych,  wyłączanie ze zbioru kopert dowodowych kopert osób zmarłych;
 12. archiwizacja kopert dowodowych i pozostałych dokumentów dot. zajmowanego stanowiska;
 13. Współpraca z innymi gminami przy wydawaniu dowodów osobistych;
 14. Udostępnianie danych z RDO;
 15. Udostępnianie dokumentów związanych z wydawaniem dowodów osobistych;
 16. Wydawanie zaświadczeń na podstawie RDO i dokumentów związanych z wydawaniem dowodów osobistych;
 17. Sporządzanie sprawozdań;
 18. Wydawanie zaświadczeń i odpisów aktów stanu cywilnego na mocy art. 10 ust. 1 Prawa o aktach stanu cywilnego;
 19. Współpraca z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie wykonywania  bieżących zadań w zakresie ewidencji ludności oraz spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów;
 20. Wprowadzanie do  BIP niezbędnych danych z zakresu zajmowanego stanowiska;
 21. Przestrzeganie przepisów ujętych w:

1) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych .

 1. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Skarbnika,  Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys – curriculum vitae;
  3. kserokopie świadectw pracy;
  4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
  7. oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
  8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  10. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.”;
  11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
  12. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 1. Warunki pracy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat. Miejsce pracy na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim  (budynek nie jest wyposażony w podjazd dla wózków). Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy w teren do klientów w sprawie dowodu osobistego.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie pokój nr 10  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – inspektor ds. dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.” od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. w poniedziałek, środę, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30, we wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:00, w piątek od godz. 7:30 do godz. 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 10.07.2023 r.
Dokumenty aplikacyjne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) można składać drogą elektroniczną na skrzynkę sekretariat@gmina-sepolno.pl bądź skrzynkę aplikacji e-puap na koncie Gminy Sępólno Krajeńskie w terminie do dnia 10.07.2023 r.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie (ważna data wpływu do Urzędu, data stempla pocztowego w przypadku wysłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego, data wpływu na elektroniczną skrzynkę pocztową oraz skrzynkę aplikacji e-puap w przypadku wysłania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gmina-sepolno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.

 1. Informacja dot. dokumentów aplikacyjnych.
  1. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
  2. dokumenty aplikacyjne osób, które zostały umieszczone w protokole zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1 regulaminu, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o pracę z osobą wyłonioną w drodze naboru;
  3. dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru. Po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Sępólno Krajeńskie, dnia  27.06.2023 r.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.docx (22kB) word

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx (18kB) word

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.107.2018 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów.pdf (3997kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Edyta Łucyszyn (27 czerwca 2023)
Opublikował: Administrator (27 czerwca 2023, 11:32:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95