Informacja Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 czerwca 2023 r. o przystąpieniu do wyborów ławników sądowych na kadencję 2024 – 202702.06.2023

Informacja Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 czerwca 2023 r. o przystąpieniu do wyborów ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

02.06.2023

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje, że przystępuje się do wyboru 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz 2 ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi. 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 217, ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693, ze zm.).
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 30 czerwca 2023 r.

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;  
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa;

Uwaga!

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
1)     prezesi właściwych sądów;
2)     stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3)     co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.  
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693, ze zm.).
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:  
1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, ulica Wały Jagiellońskie 2, 85 – 131 Bydgoszcz);
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października  2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2527) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą:
1)     imię (imiona), nazwisko;
2)     numer ewidencyjny PESEL;
3)     miejsce stałego zamieszkania;
4)     własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.  Koszt opłaty za:
1)    wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;
2)    badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone w terminie 30 dni przez Komisję powołaną przez Radę Miejską.          

Uwaga!  
Rada Miejska przed dokonaniem wyboru zasięga od komendanta wojewódzkiego policji informację o kandydatach na ławników. Informacje o kandydatach na ławników uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska stwierdza w drodze uchwały.
Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska powołuje Zespół, który przedstawia na sesji Rady Miejskiej swoja opinie o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.      

Wyborów ławników Rada Miejska dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca miesiąca października 2023 r.

Informacje w sprawie wyboru ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sępolnie Krajeńskim (pokój 9b nr tel. – 52 389 42 22).    

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie lub przy pomocy operatora pocztowego - w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) - decyduje data wpływu wniosku.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
Waldemar Stupałkowski
Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia na ławnika; (24kB) word
  2. Formularz KRK – zapytanie o udzielenie informacji o osobie; (35kB) word
  3. Oświadczenia kandydata na ławnika; (14kB) word
  4. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika; (15kB) word
  5. Klauzula informacyjna. (107kB) pdf

WERSJA PDF

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego (2 czerwca 2023)
Opublikował: Michał Otlewski (2 czerwca 2023, 14:32:43)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (5 czerwca 2023, 12:59:18)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 112