Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

Uchwała nr XV/118/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2007

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

Na podstawie art. 41 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2008 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2008 r.

 

                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                           Rady Miejskiej
                                                                                                          Tomasz Cyganek

 


Uzasadnienie


Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na  rok  2008.
Projekt uchwały uzyskał akceptację Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.

I.F.

  GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2008 (182kB) word

 

                                                                                                        

metryczka


Wytworzył: Marek Chart (7 stycznia 2008)
Opublikował: Marek Chart (7 stycznia 2008, 17:19:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2440