Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2007 - 2013.

Uchwała nr XIII/83/07
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 października 2007

w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2007 - 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2007 – 2013 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XIII /83/07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2007 – 2013.

Konieczność opracowania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz art. 4 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 12 kwietnia 1982r.( z późn. zm.)
Strategia jest dokumentem zmierzającym do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu życia mieszkańców z poszanowaniem istniejących w gminie zasobów potencjału i korzyści płynących z jego uwarunkowań i położenia. Musi zatem służyć kompleksowej i sprawnej realizacji zadań na rzecz mieszkańców.
Najważniejszą cechą w opracowywaniu strategii jest integrowanie społeczeństwa w samorozwiązywanie lokalnych problemów, mobilizujące pomoc społeczną, sektor pozarządowy i publiczny i dowodzi, że razem można więcej. Jest to pierwszy długofalowy dokument opracowany na szczeblu samorządu gminnego precyzujący priorytety działań w sferze polityki społecznej.
Podstawowymi elementami strategii są:
1. Diagnoza sytuacji społecznej gdzie odzwierciedlenie znalazły takie zjawiska jak: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie i inne zjawiska niemożliwe do rozwiązania siłami pojedynczych grup ludzkich. W diagnozie uwzględniono również inwentaryzację zasobów polityki społecznej nie tylko tkwiącą w pomocy społecznej, ale również w instytucjach, organizacjach i inicjatywach z których korzystają mieszkańcy.
2. Po zbudowaniu diagnozy przystąpiono do stawiania hipotez wskazujących na najważniejsze problemy lokalnej społeczności. Dokonano tego dzięki analizie SWOT która jest efektywną metodą identyfikacji słabych i mocnych stron naszej gminy oraz badania szans i zagrożeń jakie stoją przed polityką społeczną gminy. Analiza ta pozwoliła na odkrycie deficytów w naszym systemie i określiła nowe obszary do zagospodarowania.
3. Kolejnym elementem strategii jest tak zwana misja, która określa i informuje o tym co chcemy osiągnąć w przyszłości.
4. Z misji zatem wypływa cel główny czyli strategiczny wynikający z poprzednio rozeznanych potrzeb oraz cele szczegółowe, które zawierają programy naprawcze takie jak „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Sępólno Krajeńskie” oraz „System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Sępólno Krajeńskie” na lata 2007-2013.
Strategia będzie systematycznie monitorowana i oceniana z punktu widzenia poziomu jej wdrażania.
Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 12 października 2007 r.

I.F.

Załączniki do uchwały:

BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Sępólno Krajeńskie (726kB)

BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie Gminny program przeciwdziałania przemocy w Gminie Sępólno Krajeńskie (152kB)

BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną Gminy Sępóllno Krajeńskie (369kB)

metryczka


Wytworzył: Marek Chart (7 listopada 2007)
Opublikował: Administrator (14 listopada 2007, 08:52:03)

Ostatnia zmiana: Administrator (14 listopada 2007, 10:33:17)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3039