Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

Uchwała nr III/30/06
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 grudnia 2006

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

Na podstawie art. 41 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§1 Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§3 Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2007.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek


Uzasadnienie do UCHWAŁY NR III / 30 /06
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2006r.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
Projekt uchwały uzyskał akceptację Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

Załącznik

BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie Załącznik do UCHWAŁY NR III/30/06 RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim (218kB)


metryczka


Wytworzył: Marek Chart (10 stycznia 2007)
Opublikował: Administrator (20 listopada 2007, 08:03:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2622