Strategia rozwoju edukacji elementarnej w Gminie Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr Nr VIII/58/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 24 maja 2007

w sprawie przyjęcia strategii rozwoju edukacji elementarnej w Gminie Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 8, w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128 oraz Nr 181, poz. 1337), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Uwzględniając doniosłą rolę edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przyjmuje się na lata 2007 – 2013 strategię rozwoju edukacji elementarnej w Gminie Sępólno Krajeńskie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/ 58 /07
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 maja 2007r.


Przyjęcie „Strategii rozwoju edukacji elementarnej w Gminie Sępólno Krajeńskie” na lata 2007 – 2013 jest odpowiedzią naszego samorządu na współczesne wyzwania edukacyjne.
Strategia ta, to plan długofalowego działania władz gminy oraz lokalnych instytucji, z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań, którego celem jest realizacja potrzeb i aspiracji lokalnej społeczności, w oparciu o realnie oszacowane, istniejące i potencjalne siły i środki pozostające w dyspozycji gminy.
Ograniczony dostęp do przedszkoli w środowiskach wiejskich, zaniedbana bądź nie zawsze uświadomiona rola rodzica w procesie wychowania i edukacji, rozproszone działania organizacji pożytku publicznego działających na rzecz najmłodszych czy też nie zawsze skoordynowane i konsekwentne działania samorządu – to problemy, jakimi zajmuje się ta strategia. Jej projekt zbudował wieloosobowy zespół będący znaczącą reprezentacją różnych środowisk naszej Gminy. Przeprowadzona analiza silnych i słabych stron, zagrożeń i szans edukacyjnych pozwoliła na ustalenie i przyjęcie ostatecznych celów strategii. Dla ich realizacji niezbędne jest podjęcie przez różne podmioty naszego samorządu, w najbliższych 6 latach, wielu różnorodnych działań. Wśród przewidywanych wykonawców strategii należy wymienić: władze samorządowe, przedszkola, szkoły, SDK, organizacje pozarządowe, media, a nawet rodziców. Część z zaplanowanych działań nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Część jednak angażowałaby środki gminne, budżety szkół lub przedszkoli, finanse SDK oraz potencjalnie przewidywane, możliwe do pozyskania środki zewnętrzne.
Najnowsze rozwiązania logistyczne dotyczące możliwości absorbowania środków unijnych przewidują wykazanie zgodności projektu beneficjenta ze strategią gminy, powiatu, województwa, w tym np. ze strategią rozwoju edukacji. W tym zakresie dokument ten może stać się nieoceniony. Najważniejszym jest jednak, aby w ogóle, chociaż w części, był on realizowany. Dla spełnienia tego warunku niezbędna jest koalicja osób i instytucji, które będą sięgać do strategii i konsekwentnie realizować jej zapisy.
Uchwała jest dokumentem intencyjnym.

M.T.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie Strategia rozwoju edukacji elementarnej w Gminie Sępólno Krajeńskie pobierz >> (289kB)

metryczka


Wytworzył: Maria Chmielewska (12 czerwca 2007)
Opublikował: Administrator (20 listopada 2007, 08:06:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2606