BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH, ROZLICZANIA PROJEKTÓW I PROMOCJI GMINY18.04.2023

BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH, ROZLICZANIA PROJEKTÓW I PROMOCJI GMINY

18.04.2023

BURMISTRZ  SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH, ROZLICZANIA PROJEKTÓW I PROMOCJI GMINY

w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11

 

Proponowany termin zatrudnienia: czerwiec 2023 r.
Data ogłoszenia naboru 18.04.2023 r.
Termin składania dokumentów: 04.05.2023 r.
Wymiar czasu pracy – 1 etat

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydat powinien:

  1. posiadać obywatelstwo polskie;
  2. posiadać pełną  zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
  3. cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
  4. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                                  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku tj. wykształcenie wyższe oraz 3 letni staż pracy.
 1. Wymagania dodatkowe:

Kandydat powinien:

  1. wykazać się minimum jednym rokiem pracy na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych.
  2. posiadać znajomość aktów prawnych stosowanych na stanowisku pracy tj.:
 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
 2. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
 4. Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
 5. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych;
 6. Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych;
 7. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 8. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 10. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
  1. posiadać umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
  2. wykazywać się komunikatywnością, dyspozycyjnością i systematycznością;
  3. posiadać zdolność analitycznego myślenia;
  4. posiadać prawo jazdy kat B.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. Wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych unijnych oraz krajowych na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy;
 3. Współpraca z Referatami Urzędu Miejskiego oraz jednostkami organizacyjnymi gminy, w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych unijnych i krajowych oraz pomoc przy realizacji/rozliczeniu projektów;
 4. Koordynowanie i modyfikacja opracowań planistycznych - strategicznych gminy (strategia rozwoju gminy, lokalne programy, itp.) w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych pod kątem stawianych wymogów przez te fundusze;
 5. Znajomość obowiązujących przepisów, wytycznych krajowych i unijnych dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych;
 6. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów realizowanych przez gminę;
 7. Współpraca z Referatami Urzędu Miejskiego, firmami zewnętrznymi, instytucjami oraz organizacjami w celu opracowania wniosków aplikacyjnych oraz niezbędnej dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie;
 8. Weryfikacja złożonych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie;
 9. Przygotowywanie wniosków o płatność częściową i końcową oraz niezbędnych dokumentów, koniecznych do prawidłowego rozliczenia projektów;
 10. Prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów;
 11. Planowanie, analiza, realizacja oraz monitoring projektów w ramach dostępnych środków krajowych i unijnych;
 12.  Weryfikacja i rozliczenie projektów pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym;
 13. Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z realizacją projektów w ramach pozyskanych środków pomocowych;
 14. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, a także z sektorem społecznym i gospodarczym w celu pozyskiwania środków pomocowych;
 15. Zbieranie niezbędnych informacji/dokumentów w celu podpisania umowy                                      o dofinansowanie;
 16. Podejmowanie działań mających na celu utrzymanie trwałości projektów;
 17. Realizowanie działań promocyjnych wymaganych zapisami programów pomocowych;
 18. Prowadzenie działań informacyjnych w zakresie warunków i możliwości pozyskania dofinansowania przez jednostki organizacyjne gminy;
 19. Opracowanie materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących Gminy;
 20. Współpraca z drukarniami, agencjami reklamowymi i wykonawcami materiałów promocyjnych;
 21. Współpraca w zakresie: tworzenia projektów graficznych, budowanie świadomości marki i kreowania pozytywnego wizerunku gminy;
 22. Promowanie i popularyzacja walorów turystyczno-rekreacyjnych Gminy Sępólno Krajeńskie;
 23. Przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej i Komisji w ramach stanowiska pracy;
 24. Wprowadzanie do  BIP niezbędnych danych z zakresu zajmowanego stanowiska;
 25. Archiwizacja dokumentów dot. zajmowanego stanowiska;
 26. Przestrzeganie przepisów ujętych w:

1) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych .

 1. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Skarbnika,  Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys – curriculum vitae;
  3. kserokopie świadectw pracy;
  4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
  7. oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
  8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  10. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.”;
  11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
  12. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 1. Warunki pracy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat. Miejsce pracy na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim  (budynek nie jest wyposażony w podjazd dla wózków). Praca wymaga częstych wyjazdów w teren, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego                          w Sępólnie Krajeńskim ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie pokój nr 10                           z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych,  rozliczania projektów i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.” od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. w poniedziałek, środę, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30, we wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:00, w piątek od godz. 7:30 do godz. 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 04.05.2023 r.
Dokumenty aplikacyjne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) można składać drogą elektroniczną na skrzynkę sekretariat@gmina-sepolno.pl bądź skrzynkę aplikacji e-puap na koncie Gminy Sępólno Krajeńskie w terminie do dnia 04.05.2023 r.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie (ważna data wpływu do Urzędu, data stempla pocztowego w przypadku wysłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego, data wpływu na elektroniczną skrzynkę pocztową oraz skrzynkę aplikacji e-puap w przypadku wysłania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gmina-sepolno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.

 1. Informacja dot. dokumentów aplikacyjnych.
  1. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
  2. dokumenty aplikacyjne osób, które zostały umieszczone w protokole zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1 regulaminu, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o pracę z osobą wyłonioną w drodze naboru.
  3. dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru. Po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.


klauzula.docx (22kB) word

kwestionariusz osobowy.doc (43kB) word

regulamin naboru .pdf (3997kB) pdf

 

Sępólno Krajeńskie, dnia  18.04.2023 r.

 

Sporządziła
Edyta Łucyszyn

metryczka


Wytworzył: Edyta Łucyszyn (18 kwietnia 2023)
Opublikował: Administrator (18 kwietnia 2023, 15:28:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223