zadania własne


Zadania własne

           Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
4) lokalnego transportu zbiorowego
5) ochrony zdrowia
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego
8) edukacji publicznej
9) kultury, w tym bibliotek gminnych  i innych placówek upowszechniania kultury
10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
11) targowisk i hal targowych
12) zieleni gminnej i zadrzewień
13) cmentarzy gminnych
14) porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
17) wspierania i upowszechnianie idei samorządowej
18) promocji gminy
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

         Ustawy określają, które z w/w zadań własnych mają charakter obowiązkowy.

 


 

metryczka


Wytworzył: Mirena (24 czerwca 2003)
Opublikował: Mirena Frosina (24 czerwca 2003, 09:03:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7786