Regulamin Spółki

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sępolnie Krajeńskim na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Miejski w Sępolnie.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę, rozumie się działalność Zakładu Gospo­ darki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wydział Wodociągów i Kanalizacji w Sępolnie polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Zakładu Go­ spodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wydział Wodociągów i Kanalizacji w Sępolnie polegającą na odbiorze i oczyszczaniu ścieków.

4. Ilekroć w Regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, póz. 747).

§ 2.

1. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej „Usługobiorcą".

2. „Przedsiębiorstwem" w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sępolnie Krajeń­ skim.

§ 3.

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Przedsiębiorstwa i Usługobiorcy wynikających z ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz określenie wzajemnych relacji pomiędzy Przedsiębiorstwem a właścicielem lub administratorem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 4.

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej między Przedsię­biorstwem a Usługobiorcą.

Rozdział II

Warunki przyłączenia do sieci

§ 5.

Zakres budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych realizowany i finansowany przez Przedsiębiorstwo lub przez Usługobiorcę jest następujący:

a)Przedsiębiorstwo zapewnia realizację budowy i rozbudowę urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez Gminę Sępolno Krajeńskie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,

b)realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszcze­ nia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomia­ rowego, zapewnia na własny koszt Usługobiorca,

c)koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Przedsię­ biorstwo, a urządzenia pomiarowego Usługobiorca.

§ 6.

1. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne właściciel i lub zarządców nie­ ruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny Przedsiębiorstwa, mogą oni wybu­ dować na własny koszt, w porozumieniu z Przedsiębiorstwem i Gminą Sępolno urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług.

2. Urządzenia, o których mowa w ust. l podlegają przekazaniu Gminie Sępolno lub Przedsiębiorstwu na zasadach określonych w art. 31 ustawy.

§ 7.

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo, zwanych dalej „warunkami przyłączenia".

§ 8.

1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

2. Osoba, o której mowa w ust. l składa do Przedsiębiorstwa wniosek o określenie warunków przyłączenia,

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. l i 2 ustala Przedsiębiorstwo.

§ 9.

1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 8 pkt.3 określa załącznik nr l do Regulaminu. 2. Do wniosku, Usługobiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

a)dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

b)aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 10.

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2.Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

3.Warunki przyłączenia określają:

a)miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Usługobiorcy,

b)maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

c)miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urzą­ dzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

d)dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

e)termin ważności warunków przyłączenia.

§ 11.

Umowa o przyłączenie określa:

a)strony zawierające umowę,

b)zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych,

c)sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienie wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

d)terminy zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru końcowego przyłącza,

e)przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

f)odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,

g)podmiot zarządzający przyłączeniem po wykonaniu.

§ 12.


1.Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

2.Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe, są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3.Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez stro­ ny w protokółach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 13.

1.Zawarcie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków następuje z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła o to z pisemnym wnioskiem. Podpisanie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokółów określonych w § 12 pkt.3 i spełnieniu warunków odbioru.

2.Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego dostarczana jest woda i z którego odprowadzane są ścieki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej o uregulowanym bądź nieuregulowanym stanie prawnym.

3.Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku, wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Przedsiębiorstwo może zawrzeć odrębne umowy z korzystającymi z lokali osobami, z udziałem właściciela lub zarządcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a)wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obo­ wiązującymi warunkami technicznymi i w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem,

b)możliwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy,

c)wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować stosownymi zgodami wszyst­kich lokatorów,

d) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.

5.Przedsiębiorstwo może zawrzeć umowę w szczególnym przypadku z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w ust. 2 i 3 również w przypadku, gdy nic są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4.

6.Dla grupy odbiorców, o których mowa w ust. 4 i 5 zostanie zastosowana oddzielna taryfa uwzględniające koszty związane z odczytywaniem wodomierzy i windykacją należności.

§ 14.
 

1.Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2.Umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych prze­ pisami kodeksu cywilnego oraz zaprzestania świadczenia usług na zasadach okre­ ślonych art.8 ustawy.

3.Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez Usługobiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4.Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsię­ biorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 15.

Umowa, o której mowa w § 13 ust. l zawiera postanowienia dotyczące:

a)ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

b)sposobu i terminów rozliczeń,

c)praw i obowiązków stron umowy,

d)procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanali­ zacyjnych,

e)ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy,

f)okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 16.

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministm właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

§ 17.

Zmiana Usługobiorcy powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowiązek ten ciąży na nowym Usługobiorcy.

§ 18.

Integralną część urnowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków stanowi załącznik określony w § 9 pkt. 1 Regulaminu składany przez Usługobiorcę i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku Usługo­biorców przemysłowych również jakość odprowadzanych ścieków.

Rozdział IV

Obowiązki Przedsiębiorstwa

§ 19.

Przedsiębiorstwo zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

§ 20.

1.Przedsiębiorstwo zapewnia prawidłową eksploatację posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2.Przedsiębiorstwo informuje Zarząd Miejski w Sępolnie o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

§ 21.

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Usługobiorcę o jego lokalizacji.

§ 22.

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo informuje Usługobiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed ich wystąpieniem.

§ 23.

1.Przedsiębiorstwo instaluje i utrzymuje u Usługobiorcy wodomierz główny.

2.Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

3.Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia sieci wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z siecią kanalizacyjną tj. pierwsza studzienka licząc od strony budynku a w przypadku jej braku, granica nieruchomości.

§ 24.

Przedsiębiorstwo zawiadamia Usługobiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, z co najmniej 12 miesięcznym wyprzedzeniem, umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków.

§ 25.

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzaniu w wodę lub odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązuj ą następujące wymagania w zakresie udzielania przez Przedsiębiorstwo informacji i odpowiedzi w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody lub wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków. Udzielenie informacji na żądanie Usługobiorców następuje w ciągu:

a)12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

b)7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt.a,

c)14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

d)30 dni - na pisemne wyjaśnienie reklamacji związanych z wystawieniem i zapłatą faktur

Rozdział V

Obowiązki Usługobiorcy

§ 26.

Osoba zamierzająca korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzanie ścieków winna wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Przedsiębiorstwa.

§ 27.

1. Usługobiorca zapewnia niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi,skutkami niskich temperatur, przed dostępem cło nich osób nieuprawnionych, a także za prawidłowe utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym są one zamontowane.

2.Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie wywiązywania się z obowiązków określonych w pkt. l.

§ 28.

Usługobiorca natychmiast powiadamia Przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 29.

Usługobiorca powiadamia Przedsiębiorstwo o zmianach parametrów określonych umową dotyczących nieruchomości i jej użytkowników.

§ 30.

Usługobiorca powiadamia Przedsiębiorstwo o wszelkich zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 31.

Dostarczający ścieki powiadamia natychmiast Przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 32.

Usługobiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 33.

Usługobiorca powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

§ 34.

Usługobiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

a)użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b)użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

c)informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody,

d)wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział VI

Sposób rozliczeń

§ 35.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 36.

1.Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2.W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych wodomierzy indywidualnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z tych wodomierzy.

§ 37.

W przypadku braku wodomierza głównego, ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 38.

W przypadku awarii wodomierza do rozliczeń stosuje się średnie zużycie z ostatnich 6 miesięcy przed awarią.

§ 39.

1.Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2.W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody dostarczonej przez Przedsiębiorstwo oraz pobraną z innych źródeł.

§ 40.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach określonych przez Przedsiębiorstwo i na koszt Usługobiorcy.

§ 41.

1.Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób jej uiszczania.

2.Reklamację w odniesieniu do wysokości należności za usługi można wnieść na piśmie do Zarządu Przedsiębiorstwa w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

3.Zarząd Przedsiębiorstwa rozpatruje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania naliczonej należności.

§ 42.

Przy rozliczeniach z Usługobiorcami, Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 43.

Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejściem w życie.

§ 44.

1.Taryfa obowiązuje przez l rok.

2.Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 45.

1.Za wodę:

a)pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

b)zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

c)zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, Przedsiębiorstwo obciąża Gminę Sępolno na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.

2.W przypadku nieopomiarowanego poboru wody na powyższe cele z urządzeń sieci miejskiej obciążenie następuje za ilość zadeklarowaną przez Gminę Sępolno, w rozliczeniu rocznym.

Rozdział VII

Prawa Usługobiorcy

§ 46.

Przedsiębiorstwo na wniosek Klienta udziela informacji dotyczących realizacji usługi oraz informacji o obowiązujących taryfach.

§ 47.

Usługobiorca ma prawo żądać upustu w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości. Wielkość upustu określa umowa.

§ 48.

Usługobiorca ma prawo domagać się od Przedsiębiorstwa odszkodowania za szkody w majątku powstałe w związku z wykonywaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

§ 49.

Usługobiorca ma prawo domagać się od Przedsiębiorstwa, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawidłowości wskazań wodomierza. Sposób reklamacji określa umowa. W przypadku potwierdzenia prawidłowości działań wodomierza przez Urząd Miar i Wag koszty przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego ponosi Usługobiorca.

Rozdział VIII

Prawa Przedsiębiorstwa

§ 50.

Przedsiębiorstwo może odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania jego zgody, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 51.

Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w § 13 niniejszego Regulaminu.

§ 52.

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 53.

Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług.

§ 54.

1.Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z jego usług lub posiada jego urządzenie w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub innych wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazań,dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw, demontażu urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

2.Przedsiębiorstwo wyda swoim przedstawicielom stałe pisemne upoważnienie, które z legitymacją służbową nadają uprawnienia do wykonywania czynności określonych w ust. 1.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 55.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą nr IW23/2002 z dnia 30.XII.2002 r. Rady Miejskiej Sępolna Krajeńskiego i obowiązuje od dnia l.IV.2003r.

§ 56.

W sprawach nie objętych niniej szym Regulaminem stosowane są przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, póz. 747).

§ 57.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do bezpłatnego dostarczania Usługobiorcy przy zawieraniu umowy niniejszego Regulaminu.


metryczka


Wytworzył: Tadych Iwona (29 czerwca 2003)
Opublikował: Iwona Tadych (23 lipca 2003, 21:10:21)

Ostatnia zmiana: Administrator (8 lipca 2015, 09:43:57)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7796