Uchwała Nr IV/53/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 1998 r.


Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 13


66

Uchwała Nr IV/53/98
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 1998 r.


w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn.zm.),


Rada Miejska
uchwala, co następuje:


§ 1.1. Uchwala się zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie uchwalonym uchwałą Nr 40/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993r. Nr 5, poz. 71 z późn.zm.) w zakresie określonym w dalszych przepisach uchwały oraz na rysunkach zmian planu stanowiących załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany planu ogólnego stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na obszarach objętych zmianami.


Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 obejmują działki:
1) nr 21/1 położoną we wsi Sikorz, gm. Sępólno Krajeńskie,
2) nr 577 i część działki nr 576/3 położone we wsi Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie,
3) nr 118/63, nr 118/64 i część działki nr 118/60 położone we wsi Niechorz gm. Sępólno Krajeńskie,
§ 3. Przedmiotem ustaleń zmian planu, o którym mowa w § 1 są:
1) teren zabudowy mieszkaniowej MN,
2) teren zabudowy zagrodowej MR,
3) tereny pod boiska sportowe US,
4) teren stacji paliw płynnych i autogazu KS,
5) tereny komunikacji KD, KG, KX, przeznaczone na realizację celów publicznych.
§ 4.1 Integralną częścią zmian są rysunki zmian planu w skali 1:10000, stanowiące załączniki: Nr 1, Nr 2, i Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zasady podziału i zagospodarowania obszarów zmian wymagające szczegółowych określeń graficznych przedstawiono na mapach syt. - wys. w skali 1:1000 stanowiące załączniki Nr 1a, Nr 2a i Nr 3a do niniejszej uchwały.
3. Do obowiązujących ustaleń zmian należą:
1) granice terenów objętych zmianami,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) linie oznaczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone,
4) linie podziału wewnętrznego terenów - ściśle określone.
§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie ogólnym - należy przez to rozumieć miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie określony w § 1 niniejszej uchwały,
2) zmianach - należy przez to rozumieć ustalenia zmian określone w rozdziałach 1 i 2 niniejszej uchwały,
3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim,
4) rysunkach zmian - należy przez to rozumieć rysunki zmian wykonane na kserokopiach planu ogólnego gminy Sępólno Krajeńskie w skali 1:10000 stanowiące załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.


Rozdział 2
Przepisy szczegółowe


§ 6. Ustalenia obejmujące zmiany planu ogólnego, o którym mowa w § 1 dla poszczególnych terenów oznaczonych symbolami według miejscowości:
Sikorz
1) 7.11a MN - określony na załączniku Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały obejmujący działkę nr 21/1 położoną we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie o orientacyjnej powierzchni 0,70 ha i następujących zasadach zagospodarowania:
a) ustala się przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej,
b) wydziela się działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
c) wyznacza się teren zabudowy zagrodowej MR,
d) wydziela się pas terenu KD przeznaczony na poszerzenie istniejących dróg,
e) wydziela się ciąg pieszo-jezdny KX o szerokości 5,0 m w liniach rozgraniczających,
f) dopuszcza się lokalizację usług pod warunkiem, że ich uciążliwość nie będzie wykraczać poza granice działki,
g) zabudowa mieszkaniowa i usługowa parterowa o dachach wysokich z ewentualnym poddaszem użytkowym,
h) powierzchnia ekologicznie czynna powinna wynosić min. 30% powierzchni działki,
i) teren położony w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej "B" - lokalizacje nowych obiektów lub przebudowy obiektów zabytkowych należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
j) linia zabudowy od strony drogi krajowej 3 KK-R w odległości min. 30,0 m dla budynków mieszkalnych oraz ewentualnych budynków usługowych z dopuszczeniem lokalizacji w odległości mniejszej jedynie budynków gospodarczych,
k) od strony drogi 3 KK-R zaleca się wprowadzić zieleń izolacyjną,
l) na terenie MN wyznacza się obszar ograniczonego użytkowania w pasie 10,0 m wzdłuż przebiegu linii elektroenergetycznej SN (po 5,0 m po obu stronach linii - jak na załączniku Nr 1a), na którym zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych; obszar ten może ulec zniesieniu po likwidacji linii,
m) zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej linii niskiego napięcia wyprowadzonej ze stacji transformatorowej "Sikorz", istniejącą linię napowietrzną średniego napięcia zaleca się wkomponować w projektowane zagospodarowanie terenu.
Wałdowo
2) 10.35 KS - określony na załączniku Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały obejmujący działkę nr 577 i część działki nr 576/3 położone we wsi Wałdowo gm. Sępólno Krajeńskie o orientacyjnej powierzchni 0,27 ha o następujących zasadach zagospodarowania:
a) ustala się przeznaczenie terenu pod stację paliw płynnych i autogazu KS,
b) wydziela się pas terenu KG przeznaczony na poszerzenie istniejącej drogi,
c) dopuszcza się możliwość przystosowania istniejącej zabudowy do funkcji terenu,
d) uciążliwość stacji paliw nie może wykraczać poza granice działki,
e) teren położony w strefie ochrony konserwatorskiej "B" - z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków należy uzgodnić lokalizację nowych obiektów lub przebudowę istniejących budynków zabytkowych,
f) odpady typu gospodarczego zanieczyszczone odpadami typu ropopochodnego należy wywozić na przystosowane do tego miejsce wyznaczone przez organy gminne,
g) zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej linii niskiego napięcia wyprowadzonej ze stacji transformatorowej "Wałdowo 8".
Niechorz
3) 4.17 US - określony na załączniku Nr 3 i Nr 3a do niniejszej uchwały obejmujący działkę nr 118/63 i działkę nr 118/64 położone we wsi Niechorz gm. Sępólno Krajeńskie o następujących zasadach zagospodarowania:
a) ustala się przeznaczenie terenów pod boiska sportowe US,
b) wydziela się ciąg pieszo-jezdny KX o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 m,
c) dopuszcza się lokalizację budynków związanych z funkcją terenu do wysokości maksymalnie II kondygnacji i z zachowaniem linii zabudowy jak na rysunku planu,
d) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej linii niskiego napięcia wyprowadzonej ze stacji transformatorowej "Niechorz Wieś".
§ 7. Uchwala się ustalenia ogólne obowiązujące na wszystkich obszarach zmian planu, o którym mowa w § 1:
1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych linii wodociągowych,
2) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych,
3) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych linii kablowych elektroenergetycznych n.n.,
4) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy prace należy wstrzymać do momentu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
5) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,
6) w projektowanych obiektach zaleca się przewidzieć ogrzewanie ekologiczne (elektryczne, olejowe lub gazowe).

Rozdział 3
Przepisy końcowe


§ 8. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą wprowadzić zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie uchwalonym uchwałą Nr 40/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993r. Nr 5, poz. 71 z późn.zm.) polegające na:
1) wprowadzeniu w tekście planu ogólnego symboli: 7.11a MN, 10.35 KS, 4.17 US z wprowadzeniem dla wymienionych terenów zapisów:
a) 7.11a MN - "Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Obowiązują ustalenia uchwały Nr IV/53/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 1998 r.",
b) 10.35 KS - "Teren pod stację paliw płynnych i autogazu. Obowiązują ustalenia uchwały Nr IV/53/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 1998 r.",
c) 4.17 US - "Teren pod boiska sportowe. Obowiązują ustalenia uchwały Nr IV/53/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 1998 r.".
2) wprowadzeniu na rysunkach planu ogólnego symboli: 7.11a MN, 10.35 KS, 4.17 US zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. Uchwala się dla terenu 4.17 US - 0% jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości a dla pozostałych terenów objętych niniejszymi zmianami 20% jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępólnie Krajeńskim.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (21 marca 2005)
Opublikował: Ula Lange (21 marca 2005, 08:23:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1797