Uchwała nr XXXVI/304/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 roku


 
 
                                            UCHWAŁA  NR XXXVI/304/05
                                  RADY  MIEJSKIEJ  W  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
                                            z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie.
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80,  poz. 717   zm. Dz.U.  z 2004 Nr 6,  poz. 41,   Nr 141,  poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087),art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 130, poz. 1087), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     przestrzennego    gminy    Sępólno    Krajeńskie     uchwalonym      uchwałą Nr XIII/148/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21.10.1999r.
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
                DZIAŁ  I
   PRZEPISY  OGÓLNE 
Rozdział 1
Uchwała i jej integralne części
 §1. Uchwala się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie  Sępólno Krajeńskie, zwanych dalej planami.
 §2.  Integralne części uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1-5 do uchwały zawierające rysunki planów w skali 1:1000 i 1:500 z wyrysami ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w skali 1:5000 i 1:25000 z oznaczeniem granic obszaru objętego planem;
2) załącznik nr 6 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania;
                 Rozdział 2
Granice opracowania planu
 
§3.  Granice   miejscowych   planów zagospodarowania  przestrzennego  są zgodne z granicami określonymi w uchwałach Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie  Sępólno Krajeńskie.
 §4.  Granice planu określone zostały na rysunkach planów, o których mowa w §2 pkt 1.
               Rozdział 3
            Definicje wyrażeń użytych w planie
§5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
     1) adaptacji istniejących obiektów – należy przez to rozumieć dostosowanie ich obecnych
funkcji do przewidzianych w planie na przedmiotowym terenie, bez wprowadzania
    zasadniczych zmian  w zakresie formy architektonicznej;
2) dachu wysokim – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci 26o-50o;
3) froncie  działki –  należy przez to rozumieć granicę działki przylegającą do drogi lub do
 części działki stanowiącej obsługę komunikacyjną;
4) funkcjach    mogących   znacząco   oddziaływać   na   środowisko – rozumie się przez to
funkcje    użytkowania    zabudowy   i   zagospodarowania   terenu   związane   z przedsięwzięciami,    które   mogą     być   zaliczone   do   znacząco   oddziałujących   na
    środowisko   w   rozumieniu   przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska;
5) linii orientacyjnej – należy przez to rozumieć linię, której przebieg może być zmieniony
     w   trakcie   dokonywania   geodezyjnego   podziału   terenu na warunkach określonych
     w uchwale;
6) linii  wewnętrznego podziału – należy przez to rozumieć linię na rysunku planu określa-
 jącą zasady podziału na działki  terenu o tej samej funkcji;
7) maksymalnej   nieprzekraczalnej   linii  zabudowy   –   należy przez to rozumieć linię, w
  której    może    być    umieszczona    ściana     budynku    /   za   wyjątkiem   elementów
architektonicznych  jak   balkon,  wykusz,  gzyms,  okap  dachu,  podokienniki oraz inne
detale/ bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej dróg;
8) nieuciążliwych   usługach   wbudowanych   w   budynki  mieszkalne  -  należy  przez
      to rozumieć   wyłącznie  takie  usługi  zlokalizowane  w  budynkach  mieszkalnych,
      które mogą   być   świadczone   w   warunkach   odpowiadających  wymaganiom
      techniczno- budowlanym stawianym pomieszczeniom mieszkalnym;     
   9) planie   –    należy     przez    to   rozumieć   ustalenia   planu,  o   którym   mowa   w  §1
    uchwały;
10) przepisach   odrębnych  –   należy   przez  to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
   wykonawczymi;
11) przeznaczeniu  podstawowym   – należy  przez  to rozumieć dominującą funkcję terenu
      lub   zabudowy   zajmującą   nie   mniej   niż   65%   powierzchni użytkowej wszystkich
  budynków w granicach działki;
12) przeznaczeniu uzupełniającym  – należy przez to rozumieć funkcję terenu lub
      zabudowy zajmującą nie mniej niż 35%  powierzchni użytkowej wszystkich budynków    w granicach działki;
 13) rysunku   planu   –   należy   przez  to   rozumieć rysunek planu na mapie w skali
       1:1000 lub 1:500 stanowiący załącznik nr 1-5 do niniejszej uchwały;
 14) symbolu   terenu   – rozumie  się przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu
       zawierające  literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym numerem.
 15) terenie   –   należy przez to rozumieć obszar o określonym   przeznaczeniu
       wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
 16) uchwale –  należy   przez   to   rozumieć   niniejszą   uchwałę   Rady   Miejskiej
    w Sępólnie Krajeńskim;
 17) urządzeniach służących reklamie – należy przez to rozumieć reklamę na nośniku 
  wolno stojącym o wymiarach powierzchni reklamy do 20m2 z każdej strony lub
  reklamę na budynku;
   18) wysokości  budynku   –   należy   przez   to   rozumieć  odległość od poziomu terenu
do najwyżej położonej krawędzi stropodachu lub kalenicy;
 19) zieleni    izolacyjnej   –   należy    przez    to    rozumieć  zieleń pełniącą funkcje
      ochronne, ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i hałasu, występującą w
  formie zwartych, zróżnicowanych nasadzeń drzew i krzewów o całorocznej wegetacji;
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
             

     DZIAŁ  II
          USTALENIA  OGÓLNE
 §6. Uchwala się ustalenia ogólne odnoszące się do wszystkich terenów objętych granicami opracowania.
Rozdział 4
Oznaczenia graficzne
  
§7.    Następujące    oznaczenia    graficzne   na   rysunkach  planów   są   obowiązującymi
 ustaleniami: 
        1) granica opracowania planu;
       2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu ściśle określone;
     3) linie wewnętrznego   podziału    terenów   o   tym   samym przeznaczeniu ściśle
    określone;
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej;
   6) symbole terenów;
  §8. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planów określone zostały z  możliwością dopuszczenia zmian na warunkach określonych w dalszej części uchwały: linie wewnętrznego podziału terenów o tym samym przeznaczeniu orientacyjne;
Rozdział 5
                  Przedmiot planu
§9. Przeznaczenie terenów:
1) dla    każdego    terenu    wyznaczonego    liniami    rozgraniczającymi    ustala    się  
     jego przeznaczenie określone w ustaleniach szczegółowych;
2) przeznaczenie   terenu   ustala   się    na  rysunku  planu  symbolem  literowym i
    numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;
3) dla terenów przeznaczonych dla więcej niż jednej funkcji ustala się przeznaczenie
podstawowe i uzupełniające;
4) w granicach opracowania planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:
a) tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  oznaczone  symbolem  terenu  MN;
b) tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami oznaczone symbolem terenu MN/U;
c)   tereny usług oznaczone symbolem U;
d) tereny publicznych dróg dojazdowych oznaczone symbolem KDD;
e) tereny wewnętrznych dróg dojazdowy oznaczone symbolem KDW;
§10. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje   lokalizacja   zabudowy   w    części   działki   wyznaczonej  maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
2) obowiązuje zasada lokalizacji nie więcej niż dwóch obiektów kubaturowych na jednej działce, w tym tylko jednego budynku mieszkalnego;
3) dopuszcza się prowadzenie przewodów infrastruktury technicznej przez tereny bezpośrednio przylegające do dróg w przypadku braku możliwości zlokalizowania tych sieci w liniach rozgraniczających dróg;
4) obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i materiałów wykończeniowych elewacji, zharmonizowanie architektoniczne zabudowy na poszczególnych działkach, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem formy i materiałów wykończeniowych;
5) obowiązuje realizacja ogrodzeń ażurowych;
6) obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych przy granicach działek;
7) obowiązuje zakaz realizacji tuneli foliowych i szklarni, poza niewielkimi obiektami o powierzchni do 10,0m2 ;
8) na działkach  dopuszcza się lokalizowanie budowli służących reklamie w miejscach wskazanych w ustaleniach szczegółowych;
9) w obrębie jednej działki  obowiązuje jednolita kolorystyka obiektów określona w ustaleniach szczegółowych.
10) na poszczególnych działkach dopuszcza się realizację obiektów małej architektury ogrodowej (altan o lekkiej konstrukcji szkieletowej) oraz terenowych urządzeń rekreacji (np basenów, oczek wodnych );
11) obowiązuje zachowanie istniejących urządzeń melioracyjnych lub ich przebudowa na koszt inwestora w uzgodnieniu z ich gestorem w sposób zapewniający prawidłowe ich funkcjonowanie,
§11. Zasady ochrony  środowiska,   przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje ochrona wartościowego drzewostanu i krzewów;
2) obowiązuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa drogowego;
3) obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;
4) na terenach przeznaczonych pod usługi dopuszcza się wyłącznie  przedsięwzięcia, które nie zostaną zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.
5) obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych;
6) na terenach zlokalizowanych w obrębie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny obowiązują nakazy i zakazy wynikające z przepisów odrębnych;
§12. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązuje  wstrzymanie  prac  ziemnych  i  zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy.
 §13. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej, określone na rysunku planu i w ustaleniach szczegółowych;
2) obowiązuje ograniczenie wysokości budynków mieszkalnych do 9,0m., wolno stojących budynków usługowych, garażowych i gospodarczych do 6,0m chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
3) dla budynków mieszkalnych obowiązuje realizacja dachów wysokich dwu lub wielospadowych  z pokryciem dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym w kolorze określonym w ustaleniach szczegółowych;
4) na garażach, budynkach usługowych i gospodarczych  dopuszcza się dachy wysokie lub płaskie o kolorystyce dachu budynku mieszkalnego;
5) obowiązują wskaźniki w zakresie: maksymalnej powierzchni zabudowy działki, udziału powierzchni biologicznie czynnej określone w ustaleniach szczegółowych;
§14. Zasady i warunki  podziału i scalania nieruchomości:
1) obowiązuje podział terenu na działki  zgodnie z zasadami określonymi na rysunkach planów; dopuszcza się możliwość łączenia działek;
2) dla linii wewnętrznego podziału orientacyjnych obowiązuje tolerancja +- 2,0m;
3) obowiązująca minimalna wielkość projektowanej działki 900 m2 ;
4) obowiązuje zasada wyznaczania nowych granic działek prostopadle do dróg projektowanych;
5) obowiązująca minimalna szerokość frontu projektowanej działki 20,0m;
 §15. Sposoby i terminy zagospodarowania nieruchomości:
1) do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe  użytkowanie terenów;
2) na terenach, na których brak jest komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dopuszcza się czasowo, w terminie nie dłuższym niż jeden rok od dnia oddania do użytku tych urządzeń, użytkowanie indywidualnego ujęcia wody oraz bezodpływowego osadnika ścieków;
§16. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających ochronie:  nie ustala się;
 §17. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) komunikacja:
a) obowiązuje klasyfikacja oraz szerokość w liniach rozgraniczających dróg określona
                         w ustaleniach szczegółowych,
b) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ramach danej działki według
wskaźnika:  1 miejsce  postojowe  na  1  mieszkanie i 3 miejsca  postojowe
            na  100m2 pow. użytkowej usług,
      c) w liniach   rozgraniczających   dróg   obowiązuje   lokalizacja  urządzeń  uzbrojenia
          podziemnego z zastrzeżeniem § 10 pkt 3,
d) w   liniach   rozgraniczających   dróg   dopuszcza   się   przykrawężnikowe  miejsca
    postojowe,
 e) obowiązuje    zakaz  utwardzania   nawierzchni   dróg przed realizacją  wszystkich 
    urządzeń uzbrojenia podziemnego przewidzianego w liniach rozgraniczających.
2) infrastruktura techniczna:
 a) wodociągi - obowiązuje docelowo wykonanie wiejskiej sieci wodociągowej i
podłączenie wszystkich działek do komunalnego systemu wodociągów;
        dopuszcza się  tymczasowe, na warunkach określonych w § 15 pkt 2 zaopatrzenie
       w wodę z ujęć indywidualnych,
    b) kanalizacja sanitarna -   obowiązuje docelowo wykonanie kolektorów i włączenie
     ich   w  wiejski system kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków na
oczyszczalnię lub realizacja przydomowych oczyszczalni; czasowe odprowadzenie ścieków   sanitarnych  do indywidualnych, bezodpływowych osadników ścieków na   warunkach   określonych   w  § 15 pkt 2,  osadniki ścieków    należy    budować  z  możliwością  przystosowania   ich  do   systemu kanalizacji,    
      c) wody  opadowe:
- dopuszcza się odprowadzenie  wód  opadowych  bezpośrednio  do  gruntu  z  terenów działek   i nieutwardzonych dróg dojazdowych,
- z terenów utwardzonych dróg dojazdowych obowiązuje docelowo odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
   d) elektroenergetyka   -  zaopatrzenie w energię elektryczną  z istniejących i
        projektowanych stacji transformatorowych projektowanymi i istniejącymi liniami
       nn zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; obowiązuje wykonanie   oświetlenia
       wewnętrznego     i    zewnętrznego z  możliwością   przystosowania dla   potrzeb
       obrony   cywilnej; określone na rysunku planu linie zabudowy od linii WN należy
      traktować jako orientacyjne. Lokalizacja budynków mieszkalnych w pobliżu
        czynnych linii WN powinna być poprzedzona obliczeniami lub pomiarami
        natężenia pola elektromagnetycznego.
    e) energii cieplna:
- zakazuje się stosowania indywidualnych źródeł ciepła z czynnikami wysokoemisyjnymi,
- dopuszcza się do ogrzewania budynków czynniki grzewcze jak: energia elektryczna, olej opałowy nisko siarkowy, gaz, węgiel spalany w piecach niskoemisyjnych lub inne odnawialne źródła energii;
   f) telekomunikacja – planowane uzbrojenie w zakresie infrastruktury
    telekomunikacyjnej – budowa kanalizacji kablowej, linie telefoniczne
    napowietrzne, szafy, słupki kablowe;
§18. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: nie ustala się obszarów przestrzeni publicznej.
 §19. Obowiązujące stawki   procentowe   służące   naliczeniu jednorazowej   opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:
1) 0% dla terenów  przeznaczonych pod publiczne drogi;
2) 30% dla pozostałych terenów objętych planem.
DZIAŁ  III
USTALENIA  SZCZEGÓŁOWE
§20. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów objętych liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 254/2 we wsi 
Niechorz – załącznik nr 1 do uchwały:
1) MN/U:
a) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami;
 - przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi
    handlu, usługi produkcyjne,
b) ustalenia obowiązujące - nakazy:
      - maksymalna  nieprzekraczalna   linia   zabudowy    w  odległości 25,0m od
   zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej i 20,0m od zewnętrznej
   krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej, 5,0m  od linii  rozgraniczających  
   z pozostałymi terenami  komunikacji, określona na rysunku planu,
- maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej w odległości
   5,0m od osi napowietrznych linii   energetycznych 15kV i 18,0m od osi
   napowietrznych linii energetycznych 110 kV, określona na rysunku planu,
- zachowanie   lub   przebudowa   na   warunkach   gestora   sieci
   istniejącego uzbrojenia,
- zabudowa o wysokości nie przekraczającej 9,0m dla budynku
   mieszkalnego i 6,0 m dla wolno stojącego budynku usługowego, 
                                    gospodarczego lub garażu,
- maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki,
  - wykonanie elewacji w odcieniach pastelowych,
- zachowanie  minimum    30%  powierzchni  działki      w stanie
biologicznie czynnym,
       - dachy zgodnie z ustaleniami ogólnymi w kolorze ceglastym,
- obsługa komunikacyjna z przyległych publicznych dróg dojazdowych;
   zakaz bezpośrednich wjazdów na działki z drogi krajowej i
wojewódzkiej,
- zaopatrzenie w wodę jak w ustaleniach ogólnych,
  - odprowadzenie ścieków jak w ustaleniach ogólnych,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej stacji
   transformatorowej słupowej projektowanymi liniami nn; dla zasilania
   projektowanej stacji wybudować linię kablową SN;
2) 01 KDD:
a) przeznaczenie terenu: komunikacja,
     b) rezerwa terenu szerokości 2,0m na poszerzenie publicznej drogi wojewódzkiej;
   
3) 02 KDD:
    a) przeznaczenie terenu: komunikacja,
    b) rezerwa terenu szerokości 6,0m na poszerzenie publicznej drogi gminnej,
    c) w liniach rozgraniczających drogi projektowana stacja transformatorowa;
  4) 03 KDD:
    a) przeznaczenie terenu: komunikacja,
    b) rezerwa terenu szerokości 15,0m na poszerzenie publicznej drogi krajowej;
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 1/5, 1/6 i 2 we wsi Sikorz – załącznik nr 2 do uchwały:
1)   1 MN/U:
a) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami;
 - przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi
  handlu, usługi produkcyjne,
b) ustalenia obowiązujące - nakazy:
      - maksymalna  nieprzekraczalna   linia   zabudowy mieszkaniowej    w
  odległości  15,0m  od linii  rozgraniczających z projektowaną drogą
  krajową, określona na rysunku planu,,
- maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0m od linii
   rozgraniczających drogi gminnej, określona na rysunku planu,
- zabudowa o wysokości nie przekraczającej 9,0m dla budynku
   mieszkalnego i 6,0 m dla wolno stojącego budynku usługowego, 
gospodarczego lub garażu,
- maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki,
  - wykonanie elewacji w odcieniach pastelowych,
- zachowanie  minimum    30%  powierzchni  działki      w stanie
biologicznie czynnym,
       - dachy zgodnie z ustaleniami ogólnymi w kolorze ceglastym,
- obsługa komunikacyjna z przyległej publicznej drogi dojazdowej gminnej.
- zaopatrzenie w wodę jak w ustaleniach ogólnych,
  - odprowadzenie ścieków jak w ustaleniach ogólnych,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej stacji 
   transformatorowej liniami kablowymi nn;  dla zasilania stacji wybudować
   linię napowietrzną kablową SN;

2)   2 MN/U, 3 MN/U:
a) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami;
 - przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi
  handlu, usługi produkcyjne,
b) ustalenia obowiązujące - nakazy:
      - maksymalna  nieprzekraczalna   linia   zabudowy  mieszkaniowej  w
      odległości  15,0m od  linii  rozgraniczających projektowanej drogi
  krajowej, określona na rysunku planu,
- maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0m od linii
  rozgraniczających dróg gminnych oraz 5,0m od istniejącego
  gazociągu, określona na rysunku planu,
- zabudowa o wysokości nie przekraczającej 9,0m dla budynku
   mieszkalnego i 6,0 m dla wolno stojącego budynku usługowego, 
gospodarczego lub garażu,
- maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki,
  - wykonanie elewacji w odcieniach pastelowych,
- zachowanie  minimum    30%  powierzchni  działki      w stanie
biologicznie czynnym,
       - dachy zgodnie z ustaleniami ogólnymi w kolorze ceglastym,
- obsługa komunikacyjna z przyległych publicznych dróg dojazdowych,
- zaopatrzenie w wodę jak w ustaleniach ogólnych,
- odprowadzenie ścieków jak w ustaleniach ogólnych,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej stacji 
   transformatorowej liniami kablowymi nn;  dla zasilania stacji wybudować
   linię napowietrzną kablową SN;
3)   4 MN/U:
a) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami;
 - przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi
  handlu, usługi produkcyjne,
b) ustalenia obowiązujące - nakazy:
      - maksymalna  nieprzekraczalna   linia   zabudowy    w  odległości  5,0m od
   linii rozgraniczających dróg gminnych oraz drogi wewnętrznej, określona
   na rysunku planu,
- zabudowa o wysokości nie przekraczającej 9,0m dla budynku
   mieszkalnego i 6,0 m dla wolno stojącego budynku usługowego, 
gospodarczego lub garażu,
- maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki,
  - wykonanie elewacji w odcieniach pastelowych,
- zachowanie  minimum    30%  powierzchni  działki      w stanie
biologicznie czynnym,
       - dachy zgodnie z ustaleniami ogólnymi w kolorze ceglastym,
- obsługa komunikacyjna z przyległych publicznych dróg dojazdowych
   i drogi wewnętrznej,
- zaopatrzenie w wodę jak w ustaleniach ogólnych,
- odprowadzenie ścieków jak w ustaleniach ogólnych,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej stacji 
   transformatorowej liniami kablowymi nn;  dla zasilania stacji wybudować
   linię napowietrzną kablową SN;
4)   5 MN/U:
a) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami;
 - przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi
  handlu, usługi produkcyjne,
b) ustalenia obowiązujące - nakazy:
      - maksymalna  nieprzekraczalna   linia   zabudowy    w  odległości  5,0m od
   linii rozgraniczających dróg gminnych, określona  na rysunku planu,
- zabudowa o wysokości nie przekraczającej 9,0m dla budynku
   mieszkalnego i 6,0 m dla wolno stojącego budynku usługowego, 
gospodarczego lub garażu,
- maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki,
  - wykonanie elewacji w odcieniach pastelowych,
- zachowanie  minimum    30%  powierzchni  działki      w stanie
biologicznie czynnym,
       - dachy zgodnie z ustaleniami ogólnymi w kolorze ceglastym,
- obsługa komunikacyjna z przyległych publicznych dróg dojazdowych,
- zaopatrzenie w wodę jak w ustaleniach ogólnych,
- odprowadzenie ścieków jak w ustaleniach ogólnych,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej stacji 
   transformatorowej liniami kablowymi nn;  dla zasilania stacji wybudować
   linię napowietrzną kablową SN;
5)    6 E:
a) przeznaczenie terenu: elektroenergetyka,
      b) parterowa stacja transformatorowa,
      c) dopuszcza się tymczasową lokalizację stacji transformatorowej słupowej;
6)   7 MN/U:
a) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami;
 - przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi
  handlu, usługi produkcyjne,
b) ustalenia obowiązujące - nakazy:
      - maksymalna  nieprzekraczalna   linia   zabudowy    w  odległości  5,0m od
   linii rozgraniczających dróg gminnych, określona na rysunku planu,
- zabudowa o wysokości nie przekraczającej 9,0m dla budynku
   mieszkalnego i 6,0 m dla wolno stojącego budynku usługowego, 
gospodarczego lub garażu,
- maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki,
  - wykonanie elewacji w odcieniach pastelowych,
- zachowanie  minimum    30%  powierzchni  działki      w stanie
biologicznie czynnym,
       - dachy zgodnie z ustaleniami ogólnymi w kolorze ceglastym,
- obsługa komunikacyjna z przyległych publicznych dróg dojazdowych,
- zaopatrzenie w wodę jak w ustaleniach ogólnych,
- odprowadzenie ścieków jak w ustaleniach ogólnych,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej stacji 
   transformatorowej liniami kablowymi nn;  dla zasilania stacji wybudować
   linię napowietrzną kablową SN;
7)   01 KD:
     a) przeznaczenie terenu: komunikacja,
       b) publiczna droga krajowa o szerokości w liniach rozgraniczających 15,0m;
8)   02 KDD, 03 KDD, 05 KDD:
       a) przeznaczenie terenu: komunikacja,
      b) publiczne drogi gminne w klasie dojazdowych o szerokości w liniach
       rozgraniczających 10,0m;
   
9)   04 KDD:
       a) przeznaczenie terenu: komunikacja,
       b) rezerwa terenu szerokości 2,0m na poszerzenie publicznej drogi
                                 dojazdowej;
  7)   06 KDD:
       a) przeznaczenie terenu: komunikacja,
       b) rezerwa terenu szerokości 3,0m na poszerzenie publicznej drogi
 dojazdowej;
  8)   07 KDX:
       a) przeznaczenie terenu: komunikacja,
       b) publiczny ciąg pieszo-jezdny o szerokości w liniach rozgraniczających
        6,0m;
9)   08 KDW:
     a) przeznaczenie terenu: komunikacja,
      b) droga wewnętrzna o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0m
       z placem manewrowym;
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 380 we wsi Sikorz-
załącznik nr 3 do uchwały:
1)   MN/U:
a) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami;
 - przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi
  handlu, usługi produkcyjne,
b) ustalenia obowiązujące – nakazy:
- maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0m od linii
    rozgraniczającej drogi dojazdowej poza granicami opracowania, określona
    na rysunku planu,
- zabudowa o wysokości nie przekraczającej 9,0m dla budynku
   mieszkalnego i 6,0 m dla wolno stojącego budynku usługowego, 
gospodarczego lub garażu,
- maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki,
  - wykonanie elewacji w odcieniach pastelowych,
- zachowanie  minimum    30%  powierzchni  działki      w stanie
biologicznie czynnym,
       - dachy zgodnie z ustaleniami ogólnymi w kolorze ceglastym,
- obsługa komunikacyjna z przyległych dróg: dojazdowej i
   wewnętrznej usytuowanych poza granicami opracowania planu,
- zaopatrzenie w wodę jak w ustaleniach ogólnych,
  - odprowadzenie ścieków jak w ustaleniach ogólnych,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej dla terenu działki
  nr 381 stacji transformatorowej projektowaną linią kablową nn;
c) ustalenie dopuszczalne: adaptacja istniejących budynków z możliwością
  ich rozbudowy;
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 69/3 we wsi Piaseczno – załącznik nr 4 do uchwały:
  
  1)    MN:
  a) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
b) ustalenia obowiązujące – nakazy:
- maksymalna nieprzekraczalna linia   zabudowy    w  odległości   5,0m od
linii rozgraniczającej  z  terenami  komunikacji i 3,0m od istniejącego
 wodociągu, określona na rysunku planu,
- zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0m dla
budynku  mieszkalnego i 5,0m wolno stojącego budynku gospodarczego
 lub garażu,
- elewacje budynków w odcieniach pastelowych: biel, jasny żółty, beż, jasny
        beż,
- dachy zgodne z ustaleniami ogólnymi w odcieniu ceglastym,
- maksymalna powierzchnia zabudowy  30%  powierzchni działki,
            - zachowanie   minimum 50% terenu działki  w stanie biologicznie
  czynnym,
- obsługa komunikacyjna z przyległej drogi dojazdowej i drogi wewnętrznej,
- zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,
  - odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej,
- zaopatrzenie w energię elektryczną projektowanym przyłączami z
   projektowanej linii kablowej;
  2)    KDW:
       a) przeznaczenie terenu: komunikacja,
      b) wewnętrzna droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających
 10,0m z placem do zawracania;
 
 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu usług w mieście Sępólno Krajeńskie – załącznik nr 5 do uchwały:

1)        1 E:
a) przeznaczenie terenu: elektroenergetyka;
      b) istniejąca stacja transformatorowa;
2)   2 U:
a) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa;
b) ustala się usługi z zakresu handlu i usług rzemieślniczych;
c) ustalenia obowiązujące - nakazy:
- maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0m od linii  
  rozgraniczającej z terenami komunikacji określona na rysunku planu,
- maksymalna powierzchni zabudowy  60% powierzchni działki,
  - zachowanie minimum 20% powierzchni działki w stanie biologicznie
    czynnym,
  - wysokość budynków nie przekraczająca 12,0m z dachem dwu lub wielo
          spadowym krytym dachówką lub materiałem dachówko podobnym w
          kolorze ceglastym, o nieprzekraczalnej powierzchni zabudowy do 400 m2,
- zabezpieczenie miejsc postojowych według wskaźnika określonego w
     ustaleniach ogólnych;
- zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącego uzbrojenia,
  - obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych,
   - zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego,
- odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej,
  - zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej linii nn,
d) ustalenia dopuszczalne:
- lokalizacja miejsc postojowych w podziemiach budynku,
- lokalizacja budowli służących reklamie;
- adaptacja istniejących budynków z możliwością ich rozbudowy;
- inny podział geodezyjny terenu niż proponowany na rysunku planu pod
  warunkiem zachowania minimalnej wielkości działki 1.500m2 ;
3)    KDD:
      a) przeznaczenie terenu: komunikacja,
b) rezerwa terenu szerokości 4,0-6,0m na poszerzenie publicznych dróg
dojazdowych;
     DZIAŁ  IV
             PRZEPISY  KOŃCOWE
   §21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
   §22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie internetowej gminy.
   §23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
                      Przewodniczący Rady
             

ZAŁĄCZNIK  NR  6
             DO  UCHWAŁY  NR XXXVI/304/05
             RADY  MIEJSKIEJ  W  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
             Z  DNIA 24 listopada 2005 roku
ROZSTRZYGNIĘCIE  O  SPOSOBIE  REALIZACJI  ZAPISANYCH  W  PLANIE  INWESTYCJI  Z  ZAKRESU  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ  NALEŻĄCYCH  DO  ZADAŃ  WŁASNYCH  GMINY  ORAZ  ZASADACH  ICH  FINANSOWANIA

I. Sposób realizacji inwestycji
   Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
   mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
   gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.
   Do zadań własnych gminy należy realizacja:
   
1. gminnych dróg publicznych
2.  wodociągów
3. kanalizacji sanitarnej
ad 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się budowę
publicznych dróg dojazdowych.
ad 2.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się wykonanie
  sieci i przyłączy wodociągowych do projektowanych działek z możliwością czasowego
  zaopatrzenia w wodę z indywidualnych ujęć wody. Realizacja ustaleń planu nie jest
  uwarunkowana realizacją sieci wodociągowej.
ad 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się docelowo
  podłączenie wszystkich terenów do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Czasowo plan przewi-
  duje odprowadzenie ścieków do bezodpływowych osadników ścieków.
  Realizacja ustaleń planu nie jest więc uwarunkowana wykonaniem kanalizacji sanitarnej.
II. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych
  Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, ujętych w planach miejscowych podlega przepisom ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
  przy czym:
1) wydatki inwestycyjne finansowane będą z budżetu gminy.
2) Zadania w zakresie poszerzenia dróg finansowane będą przez budżet gminy lub na
           podstawie porozumień z innymi podmiotami.
3) Zadania w zakresie budowy wodociągów i  kanalizacji będą finansowane na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) ze środków budżetu gminy lub poprzez dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVI/304/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 listopada 2005

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone zostały dla terenu w Sępólnie Krajeńskim, wsiach Niechorz, Piaseczno i Sikorz. Tereny objęte planami przeznaczone zostały pod usługi, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.
Dojazd do działek odbywać się będzie projektowanymi publicznymi drogami dojazdowymi o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0m oraz drogami wewnętrznymi.
Docelowo przewidziano uzbrojenie terenu w wodociąg i kanalizację sanitarną. Czasowo dopuszczono indywidualne ujęcia wody oraz bezodpływowe osadniki ścieków.
Tryb formalny prac nad miejscowymi planami rozpoczęty został uchwałami Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieści i gminie Sępólno Krajeńskie.
Projekty planów uzyskały pozytywną opinię Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i pozytywne uzgodnienia instytucji przewidzianych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych Wojewoda Bydgoski wydał decyzję o przeznaczeniu gruntów rolnych na cele nie rolne.
W trakcie wyłożenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego żadnych uwag nie wniesiono.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tryb formalno-prawn
 
 
                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                    Edward Stachowicz
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (31 stycznia 2006)
Opublikował: Bożena Mikicka (31 stycznia 2006, 08:08:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1707