Uchwała Nr III/37/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 1998 r.

54

Uchwała Nr III/37/98
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 1998 r.


w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie, obejmujących tereny położone we wsiach Lutówko, Piaseczno, Wałdowo i Wiśniewa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415 z późn.zm.),


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
Rozdział 1


§ 1.1. Uchwala się zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie, uchwalone uchwałą Nr 40/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 5, poz. 71 z późn.zm.) - obejmujące tereny położone we wsiach: Lutówko, Piaseczno, Wałdowo i Wiśniewa.
2. Zmiany wprowadza się liniami rozgraniczającymi i symbolami na kserokopii rysunku zmian w/w planu w skali 1:11000, stanowiących załącznik Nr 1 - Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany, poprzez swoje ustalenia, stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów, określonych w ust. 1.
4. Niniejsza uchwała stanowi przepisy gminne, w zakresie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów, wraz z nakazami, zakazami i dopuszczalnymi warunkami, z zastosowaniem ustaw szczególnych.
§ 2.1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i usług, oznaczone na rysunku planu jako Mn, U,
2) teren ujęcia wody, oznaczony na rysunku planu jako WZ,
3) teren usług gastronomiczno - handlowych, oznaczony na rysunku planu jako UG,UH,
4) teren obsługi komunikacji, oznaczony na rysunku planu jako KS.
2. Za obowiązujące ustalenia planu przyjmuje się następujące oznaczenia graficzne, które uszczegółowiono na załącznikach Nr 1a - Nr 4a do niniejszej uchwały:
1) granice terenów, objętych zmianą planów,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§ 3. Celem regulacji - zawartych w ustaleniach niniejszej uchwały jest:
1) umożliwienie działalności inwestycyjnej różnym podmiotom, z równoczesną minimalizacją wzajemnych konfliktów,
2) zabezpieczenie interesów publicznych.
§ 4. Uchwala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w § 1 ust. 1:
1) realizowana zabudowa winna być lokalizowana w oparciu o przepisy prawa budowlanego i innych przepisów szczególnych, a w architekturze budynków zaleca się wprowadzenie elementów i detali z regionalnego budownictwa Krajny,
2) ustala się obowiązek, zachowania spójności architektury między budynkami mieszkalnymi i lokalizowanymi na tej samej działce - budynkami usługowymi lub gospodarczymi,
3) ustala się obowiązek urządzenia min. 2 miejsc postojowych na działkach w zabudowie mieszkaniowej, a z usługami - w ilości zabezpieczającej potrzeby działalności gospodarczej,
4) zobowiązuje się właścicieli działek do wyznaczenia miejsc dla czasowego gromadzenia odpadów stałych, z możliwością ich łatwego wywozu, na teren przeznaczony do ich gromadzenia i utylizacji,
5) wprowadza się zakaz wprowadzania pełnych ogrodzeń działek.
§ 5. Uchwala się zasady uzbrojenia terenów wymienionych w § 1 ust. 1:
1) zaopatrzenie w wodę pitną z wiejskiej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez jego gestora,
2) dla potrzeb ochrony pożarowej należy wykonać - określone przepisami szczególnymi - zasuwy i hydranty, w ilości odpowiadającej potrzebom,
3) odprowadzenie ścieków sanitarnych:
a) w pierwszym etapie do szczelnych urządzeń do gromadzenia ścieków w ilości do 2 m3/d, z zapewnieniem ich wywozu na punkt zlewny miejskiej oczyszczalni ścieków, a w przypadku, gdy ilość ścieków przekroczy 2 m3/d, wymagana jest opinia, właściwego terenowo, państwowego inspektora sanitarnego,
b) w drugim etapie, po realizacji wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie ścieków kolektorami do oczyszczalni ścieków,
4) zasilanie w energię elektryczną liniami niskiego napięcia, z istniejących lub projektowanych stacji transformatorowych, na warunkach gestora sieci i zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, zawartymi w § 6,
5) oświetlenie należy zaprojektować i wykonać w sposób umożliwiający wykorzystanie do potrzeb obrony cywilnej.


Rozdział 2


§ 6. Uchwala się funkcje i zasady zagospodarowania terenów, określonych w § 1 ust. 1 i 2 oraz oznaczonych na załącznikach Nr 1 - Nr 4a.
1. Wieś Lutówko - zał. Nr 1 i Nr 1a:
1) 3.26 WZ - teren wiejskiego ujęcia wody, wprowadza się do planu istniejące ujęcia wody, zlokalizowane na działce nr 121/5, dla którego obowiązują ustalenia:
a) adaptuje się murowany budynek z urządzeniami technicznymi ujęcia wody,
b) wjazd na teren ujęcia z drogi lokalnej, poprzez istniejącą drogę dojazdową, o szerokości w liniach rozgraniczających 4,0 m, zgodnie z zał. Nr 1a,
c) zasilanie w energię elektryczną, z istniejącego przyłącza linii niskiego napięcia,
d) zobowiązuje się gestora ujęcia wody do ustalenia strefy ochrony pośredniej, zgodnie z przepisami szczególnymi.
2. Wieś Lutówko - zał. Nr 1 i Nr 1 b:
1) 3.28 MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej i usług, dla którego ustala się:
a) przeznacza się teren działki nr 172/2 o pow. 0,30 ha pod zabudowę mieszkaniową,
b) dopuszcza się podział terenu na dwie działki z drogą dojazdową, o szerokości 5,0 m w liniach rozgraniczających i zachowaniem trójkątów widoczności z drogą wojewódzką oznaczoną symbolem 5 KW - zgodnie z zał. Nr 1b,
c) linia zabudowy w nawiązaniu do istniejących w sąsiedztwie budynków,
d) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji naziemnych, dachy wysokie dwu lub wielospadowe, poddasze mieszkalno-użytkowe,
e) dopuszcza się na każdej działce lokalizację jednego parterowego budynku gospodarczego lub garażu, z zachowaniem spójności architektury i dbałości wykonawstwa,
2) na terenie określonym w pkt 1 wprowadza się obowiązek:
a) przeznaczenia pod zabudowę do 30% powierzchni całkowitej działki,
b) pozostawienia pozostałej części działki ekologicznie czynnej, z przeznaczeniem pod zieleń rekreacyjną, ozdobną lub użytkową,
c) zabezpieczenia na każdej działce co najmniej 1 miejsca postojowego (lub garażu) dla samochodów stałych mieszkańców i min. 2 miejsca postojowe dla samochodów parkujących okresowo.
3) ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia, po jej dostosowaniu do zwiększonego zapotrzebowania mocy,
b) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego, na warunkach gestora sieci,
c) odprowadzenie ścieków - docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, czasowo - do szczelnych zbiorników, okresowo opróżnianych,
3. Wieś Lutówko - zał. Nr 1 i Nr 1c:
1) 3.29 MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej i usług, dla którego przyjmuje się ustalenia:
a) wprowadza się do planu działkę nr 208 o pow. 0,16 ha z istniejącą zabudową mieszkaniową i usługami,
b) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i usługowa związana z prowadzeniem nieuciążliwej produkcji, może podlegać rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków, pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust. 1, przeznaczenia terenu,
c) wprowadza się obowiązek budowy garaży, wiat i miejsc postojowych dla samochodów niezbędnych w działalności usługowej,
d) lokalizacja obiektów z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1c, i zachowaniem spójności architektonicznej i detali z budynkiem mieszkalno-usługowym,
2) na terenie określonym w pkt 1 ustala się :
a) zasilanie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza linii niskiego napięcia, po dostosowaniu go do zwiększonego poboru mocy; dopuszcza się przełożenie lub skablowanie linii energetycznej na warunkach gestora sieci i na koszt właściciela,
b) adaptuje się istniejący system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
c) zaleca się wprowadzenie zieleni urządzonej, na całej przestrzenie działki, czynnej ekologicznie,
3) położenie terenu w strefie "B" ochrony konserwatorskiej, obliguje właścicieli terenu do uzgodnienia wszelkich nowych inwestycji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
4. Wieś Piaseczno - zał. Nr 2 i Nr 2a:
1) 5.31a UG,UH - teren usług gastronomiczno-handlowych, dla którego przyjmuje się ustalenia:
a) część działki nr 28 o pow. 0,11 ha przeznacza się pod leśny parking z usługami gastronomiczno - handlowymi, z zakazem wprowadzania funkcji mieszkaniowej,
b) obowiązek budowy obiektu murowanego, jedno kondygnacyjnego wyposażonego w urządzenia o standardzie dla tej klasy usług, zapewniającego ochronę środowiska,
c) wprowadza się obowiązek zabezpieczania obiektu w urządzenia p.poż., zgodnie z przepisami szczegółowymi,
d) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 25,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej regionalnej, zgodnie z zał. Nr 2a,
e) wprowadza się obowiązek urządzenia miejsc postojowych dla samochodów, z zachowaniem przepisów szczególnych oraz bezkolizyjnego wjazdu i wyjazdu z leśnego parkingu,
f) wprowadza się nakaz likwidacji istniejącego, tymczasowego obiektu handlowo-gastronomicznego,
2) na terenie określonym w pkt 1 ustala się:
a) zasilanie w energię elektryczną linią kablową niskiego napięcia, z projektowanej stacji transformatorowej słupowej, zlokalizowanej na terenie leśnego parkingu; dla zasilania stacji należy wybudować odcinek linii napowietrznej średniego napięcia,
b) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego na warunkach gestora sieci,
c) odprowadzenie ścieków docelowo do gminnej kanalizacji, czasowo do szczelnych zbiorników, okresowo opróżnianych.
5. Wieś Wałdowo - zał. Nr 3 i Nr 3a:
1) 10.35 MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej i usług, dla którego ustala się:
a) przeznacza się część działki nr 614/1 o pow. 0,26 ha pod budownictwo mieszkaniowe, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych,
b) podział terenu na dwie działki z drogą wjazdową o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 m i zachowaniem trójkątów widoczności,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości min. 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem 17 KW, zgodnie z zał. Nr 3a,
d) dopuszcza się lokalizację na każdej działce budynku mieszkalnego i parterowego budynku gospodarczego (lub garażu) wolno stojącego, względnie tworzącego jednolitą bryłę architektoniczną z budynkiem mieszkalnym,
e) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji naziemnych z dachem wysokim lub wielospadowym i poddaszem mieszkalno użytkowym.
2) na terenie określonym w pkt 1 wprowadza się obowiązek:
a) przeznaczenia pod zabudowę do 40% całkowitej powierzchni każdej z działek,
b) pozostałą cześć terenu zagospodarować w formie zieleni ozdobnej lub użytkowej,
c) wjazdy na działki wyłącznie z wydzielonej drogi dojazdowej,
3) ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a) zasilanie w energię elektryczną z projektowanej linii kablowej niskiego napięcia, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej słupowej "Wałdowo 7",
b) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego, na warunkach gestora sieci,
c) odprowadzenie ścieków docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, w pierwszym etapie do szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych.
6. Wieś Wiśniewka - zał. Nr 4 i Nr 4a:
1) 13.7 a KS - teren garaży, dla którego ustala się:
a) z terenu szkoły podstawowej - cz. dz. 30/1, określonego symbolem 13.7 UO, wydziela się działki nr 30/2, 30/3, 30/4, i 30/5 o łącznej powierzchni 0,01 ha, z przeznaczeniem pod garaże dla nauczycieli,
b) budynki garażowe zblokowane, murowane, dachy płaskie,
c) dojazd do garaży z istniejącej drogi lokalnej, z zapewnieniem trwałego bezpieczeństwa w terenie szkolnym,
d) zasilanie w energię z istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia,
e) możliwość doprowadzenia wody z istniejącego wodociągu na warunkach gestora sieci,
f) odprowadzenie wód do szczelnego zbiornika, okresowo opróżnianego, poprzez podczyszczasz z odolejaczami.


Rozdział 3
Przepisy końcowe


§ 7. W przypadku natrafienia - podczas prac ziemnych - na obiekty archeologiczne, zobowiązuje się inwestora do powiadamiania tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 8. Uchwala się dla terenów 3.28 MN,U i 10.35 MN,U objętych niniejszą uchwałą, jednorazową opłatę z tytułu wzrostu nieruchomości w wysokości 20%.
§ 9. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, wprowadza się zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie uchwalonym uchwałą Nr 40/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 5, poz. 71 z późn.zm.), polegające na:
1) wprowadzeniu w rysunku planu zmian, zgodnie z załącznikami Nr 1 - Nr 4 do niniejszej uchwały,
2) wprowadzeniu w tekście planu nowych symboli i ustaleń w brzmieniu:
3.26 WZ - teren wiejskiego ujęcia wody,
3.28 MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej i usług,
3.29 MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej i usług,
5.31a UG,UH - teren usług gastronomiczno-handlowych,
10.35 MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej i usług,
13.7 a KS - teren garaży,
Realizacja zabudowy na wymienionych terenach - w oparciu o ustalenia niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępólnie Krajeńskim.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (21 marca 2005)
Opublikował: Ula Lange (21 marca 2005, 08:19:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1668