Zawiadomienie o wydanej decyzji - Egerssmann

Sępólno Krajeński, dnia 13 sierpnia 2018r. 
Irg.6220.4.2018
 
ZAWIADOMIENIE 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405)
  
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości: 
 
 w dniu 13 sierpnia 2018r. została wydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładu Produkcyjnego Eggersmann Polska Sp z o.o. w Sępólnie Krajeńskim – rozbudowa istniejących dróg i placów”,
 

 Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz w pobliżu realizacji przedsięwzięcia Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 2. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażonej w piśmie znak: N.NZ.401.8.2018 z dnia 09-04-2018r., postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażonej w postanowieniu znak: WOO.4240.169.2018.HR.3 z dnia 06-06-2018r. oraz z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Chojnicach opinia znak: GD.ZZŚ.1.435.129.2018.ŻM z dnia 05-07-2018 (wpł. 13-07-2018r.) można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405).
 
Z up. Burmistrza
mgr inż Marek Zieńko
Z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (13 sierpnia 2018)
Opublikował: Barabach Małgorzata (13 sierpnia 2018, 13:18:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 662