Uchwała Nr XVII/166/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 lutego 2004r.

Uchwała Nr XVII/166/04
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia   19 lutego 2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Sikorz gm. Sępólno Kraj.

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717)


Uchwala się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalne z usługami działki o nr 380 we wsi Sikorz gm. Sępólno Kraj. zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, stanowiących integralną cześć uchwały.

§ 3. Przyjmuje się  zakres ustaleń planu zgodny z art. 15 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz


Uzasadnienie


Wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania (m.p.z.p.)  dla dz. nr 380 położonej w Sikorzu uzyskał pozytywne opinie Rady Sołeckiej  Sikorza jak i również Komisji Gospodarki Komunalnej  na swych  posiedzeniach.  Obecnie teren ten  nie posiada przeznaczenia w m.p.z.p. ponieważ plany opracowane i uchwalone przed 1995r. straciły ważność z dniem 31.12.2003r. Utworzenie m.p.z.p. jest zasadne ponieważ w przyszłości pozwoli właścicielowi  sprzedać nieruchomość i uporządkować sprawy własności budynków znajdujących się na tej nieruchomości.BM

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (7 kwietnia 2005)
Opublikował: Ula Lange (7 kwietnia 2005, 10:15:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1567