Uchwała Nr XIX/184/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr XIX/184/04
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  29 kwietnia 2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we mieście Sępólno Kraj.

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568)

Uchwala się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi działek o nr 4291, 429/3, 429/4  w Sępólnie Kraj. zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiących integralną cześć uchwały.

§ 3. Przyjmuje się  zakres ustaleń planu zgodny z art. 15 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz


Uzasadnienie

Wniosek PKS Chojnice w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania (m.p.z.p.)  dla dz. nr o nr 4291, 429/3, 429/4  2 położonych w Sępólnie Kraj. uzyskał po dwukrotnym  rozpatrzeniu przez Zarząd Osiedle Nr 1 negatywną opinię w uwagi na brak uszczegółowienia rodzaju prowadzenia działalności z tym, że zarząd jednoznacznie wypowiedział się ,że nie wyraża zgody na zmianę terenu na handel paliwami płynnymi i gazowymi. Komisja Gospodarki Komunalnej  na swych  posiedzeniu zaopiniowała wniosek pozytywnie na zasadach zgodnych ze studium  uwarunkowań    i kierunków zagospodarowania terenu  dla obszaru B3a   który przyjmuje następujące ustalenia : uporządkowanie terenu, docelowo zmiana funkcji terenu na usługi o mniejszej uciążliwości , nie powodujące konfliktów z zabudową mieszkaniową.
BM


 

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (7 kwietnia 2005)
Opublikował: Ula Lange (7 kwietnia 2005, 10:39:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1615