Uchwała Nr III/34/98 Rady6 Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 1998 r.

51

Uchwała Nr III/34/98
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 1998 r.


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Lutówko (dz. 86/1) gmina Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415 z późn.zm.),
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Lutówko, zwany dalej planem.


Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 2. Plan obejmuje działkę nr 86/1 o powierzchni 4,72 ha położoną we wsi Lutówko.
§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, oznaczone na rysunku planu literami MN, U,
2) tereny zieleni niskiej, oznaczone na rysunku planu literami ZN,
3) teren urządzeń do oczyszczania ścieków, oznaczony na rysunku planu literami NO,
4) tereny wód otwartych, stawy i rowy, oznaczone na rysunku planu literą W,
5) tereny dróg dojazdowych, wyznaczone pod cele publiczne, oznaczone na rysunku planu literami KD.
§ 4.1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Za obowiązujące ustalenia planu, przyjmuje się poniższe oznaczenia graficzne:
1) granica opracowania i uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - obowiązujące,
3) linie podziału wewnętrznego terenów, o tym samym sposobie użytkowania - obowiązujące,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.


Rozdział 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów


§ 5.1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN, U i 2 MN, U.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:
1) lokalizację budynków mieszkalnych wolno stojących, do wysokości II kondygnacji, z dachami wysokimi i poddaszami mieszkalno - użytkowymi,
2) lokalizację budynków gospodarczych, wolno stojących, parterowych o architekturze spójnej z budynkami mieszkalnymi po jednym na każdej działce,
3) lokalizację garaży łącznie z budynkami mieszkalnymi, w formie wbudowanej lub dobudowanej z zachowaniem spójności w architekturze.
3. Na terenach określonych w ust. 1 dopuszcza się prowadzenie działalności usługowej, z zachowaniem warunku nieuciążliwości dla mieszkalnictwa.
4. Na terenach określonych w ust. 1 wprowadza się obowiązek:
1) pozostawienia do minimum 60% powierzchni działki ekologicznie czynnej, z przeznaczeniem pod zieleń,
2) lokalizowania obiektów kubaturowych z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy w stosunku do dróg, zgodnie z rysunkiem planu,
3) wyłączenia pasa terenu z istniejącą infrastrukturą techniczną spod zabudowy kubaturowej i trwałych nasadzeń,
4) wyłączenie spod zabudowy kubaturowej dna obniżenia terenu (dz. nr 5, 10, 11, 16 i 17), ze wskazaniem do wykorzystania pod zieleń urządzoną.
§ 6.1. Wyznacza się teren urządzeń przepompowni ścieków z zielenią niską, oznaczony na rysunku planu symbolem 2 NO, ZN przeznaczony do realizacji celu publicznego.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizacje urządzeń przepompowni ścieków, której uciążliwość nie może wykraczać poza granice działki.
3. Urządzenia techniczne winny być otoczone zielenią urządzoną.
§ 7.1. Wyznacza się teren zieleni niskiej i wód otwartych, oznaczony na rysunku planu symbolem 3 ZN, W.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej.
3. Dopuszcza się podziały geodezyjne i włączenie terenów w przyległe działki.
§ 8.1. Wyznacza się tereny komunikacji przeznaczone do realizacji celów publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami: 5 KD, 6 KD, 7 KD, 8 KD, 9 KD dla których ustala się linie rozgraniczające:
1) 5 KD - droga dojazdowa o szerokości 9,0 m jezdnia szerokości 6,0 m, chodnik o szerokości 2,0 m od strony terenu zabudowy,
2) 6 KD, 7 KD, 8 KD - drogi dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 m stanowiące wjazdy na działki,
3) 9 KD - droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 m.
§ 9. Ustala się zasady uzbrojenia terenu:
1) doprowadzenie wody z istniejącej sieci wodociągowej, z zachowaniem warunków określonych przez gestora sieci,
2) odprowadzenie wód opadowych do gruntu z uwzględnieniem ukształtowania terenu,
3) dla potrzeb ochrony pożarowej należy wykonać - wg przepisów szczególnych - zasuwy i hydranty w ilości odpowiadającej potrzebom,
4) gospodarkę ściekową należy rozwiązać etapowo:
a) w pierwszym etapie ścieki należy odprowadzić do indywidualnych, szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych z wywozem do punktu zlewnego miejskiej oczyszczalni ścieków lub wspólna, przydomowa ekologiczna oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana na terenie o symbolu 2 NO, ZN,
b) docelowo, do systemu kanalizacji sanitarnej po jej realizacji,
5) wywóz odpadów stałych zgodnie z przepisami szczególnymi,
6) zasilanie w energię elektryczną linią nn z projektowanej stacji transformatorowej słupowej, zlokalizowanej w obrębie terenu zabudowy mieszkaniowej, a do zasilania stacji należy wybudować odcinek linii SN,
7) oświetlenie należy zaprojektować i wykonać w sposób umożliwiający przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej,
8) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych ze wskazaniem na wykorzystanie paliw ekologicznych, takich jak: olejowe, elektryczne, gazowe.
§ 10. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac ziemnych na obiekt archeologiczny, należy o tym fakcie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Rozdział 3
Przepisy końcowe


§ 11. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, wprowadza się zmianę w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Kraj. uchwalonym uchwałą Nr 40/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 5, poz. 71 z późn.zm.), polegającą na:
1) wprowadzeniu w tekście planu nowego symbolu i ustaleń w brzmieniu: "3.27 MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Realizacja w oparciu o ustalenia uchwały Nr III/34/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 8 grudnia 1998 r.",
2) wprowadzeniu w rysunku planu symbolu 3.27 MN,U oraz granicy obowiązywania ustaleń niniejszej uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 12. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20% dla terenów oznaczonych symbolami 1 MN,U i 4 MN,U.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępólnie Krajeńskim.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
______________________________________

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (21 marca 2005)
Opublikował: Ula Lange (21 marca 2005, 08:03:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1853