Uchwała Nr XIX/183/04 Rady Miejskiejz dnia 29 kwietnia 2004r. w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała Nr XIX/183/04
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  29 kwietnia 2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego ulicami T. Kościuszki, Przemysłową Komierowską i Składową  w Sępólnie  Kraj.

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568)

Uchwala się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego ulicami T. Kościuszki, Przemysłową Komierowską i Składową  w Sępólnie  Kraj.   zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiących integralną cześć uchwały.

§ 3. Przyjmuje się  zakres ustaleń planu zgodny z art. 15 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

Uzasadnienie

Sepólno nie posiada ważnych planów dla tego terenu - wyjątek stanowi teren przeznaczony  pod garaże oraz dyskotekę. W związku z nową ustawą dla której z tytułu dobrego sąsiedztwa można przygotować decyzje o warunkach zabudowy nie uwzględniająca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Sępólno Kraj.  zasadne jest przygotowanie zmiany tego planu uwzględniającej zapisy tego terenu objętego symbolem       D2  jako dzielnica przemysłowo  składowa o zróżnicowanym stopniu zainwestowania. Gdzie   wymagane jest wprowadzenie ładu przestrzennego, eliminację  zbędnej i w złym stanie infrastruktury technicznej , wydzielenie wolnych  niezabudowanych terenów  stanowiących propozycje dla przyszłych inwestorów. Komisja Gospodarki Komunalnej  na swych  posiedzeniu zaopiniowała wniosek pozytywnie na zasadach zgodnych ze studium  uwarunkowań    i kierunków zagospodarowania terenu dla gminy Sępólno Kraj.
BM

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (7 kwietnia 2005)
Opublikował: Ula Lange (7 kwietnia 2005, 10:33:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1622