Uchwała Nr XXI/214/2000 r. Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 29 maja 2000 r.

633

Uchwała Nr XXI/214/2000 r.
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 maja 2000 r.


w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Kraj. we wsiach Lutowo - dz. nr 429/1 i Wiśniewka - dz. nr 137/4, oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi
Piaseczno - dz. nr 131/1 i 131/2.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 - z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 - z późn. zm.).


Rada Miejska
uchwala, co następuje:


§ 1.1. Uchwala się zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Kraj., uchwalonego uchwałą Nr 40/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 5, poz. 71 - z późn. zm.) - w zakresie określonym w niniejszej uchwale oraz na rysunkach zmian planu w skali 1:10000, stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2.
2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Piaseczno - dz. nr 131/1 i 131/2 - zgodnie z przepisami niniejszej uchwały i rysunkiem planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik Nr 3.


Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 2. Przedmiotem ustaleń zmian oraz planu są tereny:
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MN,U,
2) zieleni niskiej ZN,
3) tereny komunikacji KD - przeznaczone do realizacji celów publicznych,
4) zasady obsługi w zakresie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
5) zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane.
§ 3. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu, jest integralną częścią uchwały oraz określa jako obowiązujące:
1) granice terenu objętego zmianą lub planem,
2) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) symbole cyfrowo - literowe określające funkcje terenów.
§ 4.1. Ustalenia niniejszej uchwały, obok przepisów ustaw szczególnych, stanowią podstawę do wydawania decyzji administracyjnych, stanowią prawo miejscowe.
2. Uchwała ma na celu:
1) umożliwienie działalności różnym podmiotom inwestycyjnym i gospodarczym,
z jednoczesną minimalizacją wzajemnych konfliktów,
2) ochronę interesów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, realizacji infrastruktury technicznej i komunikacji.
§ 5. Uchwala się, dla terenów, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 wymóg szczególnej ochrony środowiska i krajobrazu, wynikający z położenia całej gminy - z wyjątkiem terenów zainwestowanych - w obszarze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
§ 6. Zmiana miejscowego planu, poprzez ustalenia niniejszej uchwały, stanowi miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów określonych w dalszych przepisach uchwały we wsiach: Lutowo i Wiśniewka.


Rozdział 2
Przepisy szczegółowe


§ 7. Uchwala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w § 1 ust. 1 i 2:
1) dla wymienionych terenów ustala się podstawową funkcję mieszkaniową o charakterze zabudowy jednorodzinnej,
2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi nieuciążliwe, które nie pogarszają warunków sanitarnych, nie generują ruchu drogowego lub hałasu,
3) ustala się zasadę prowadzenia nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
w drogach, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, jako podziemne,
4) wprowadza się obowiązek projektowania wejść i wjazdów na posesje bez barier architektonicznych,
5) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, z zachowaniem warunków gestora sieci,
6) dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej należy wykonać - zgodnie z przepisami szczególnymi - wymagane urządzenia techniczne,
7) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników, okresowo opróżnianych;
w przypadku, gdy ilość przekroczy 2 m3/d, wymagana jest opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a po przekroczeniu 10m3/d należy wprowadzić obowiązek ich oczyszczenia i odprowadzenia do odbiornika,
8) zasilanie w energię elektryczną - wg ustaleń do poszczególnych terenów,
9) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania do potrzeb obrony cywilnej,
10) na terenie każdej działki należy zlokalizować taką ilość miejsc postojowych, jaka wynika z potrzeb funkcji i zainwestowania,
11) wprowadza się obowiązek wyznaczenia na każdej działce estetycznie urządzonego miejsca do gromadzenia odpadów stałych, z możliwością ich łatwego wywozu, na teren składowania i utylizacji,
12) wprowadza się zakaz budowy pełnych ogrodzeń działek,
13) przed przystąpieniem do budowy obiektów kubaturowych, należy każdorazowo wykonać badania techniczne podłoża, celem określenia warunków gruntowo - wodnych,
14) brak badań archeologicznych na terenach określonych, nie zwalnia inwestorów - w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekty archeologiczne - z obowiązku powiadomienia o tym fakcie Państwowej Służby Ochrony Zabytków.
§ 8. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami we wsiach:
LUTOWO
1) 2.3a MN,U - teren działki nr 429/1 o pow. 0,48 ha oznaczony na załączniku Nr 1, dla którego ustala się :
a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, funkcja uzupełniająca - usługi nieuciążliwe,
b) lokalizację budynku mieszkalnego łącznie z garażem, obiekt usługowy lub gospodarczy wolno stojący o architekturze spójnej z domem mieszkalnym,
c) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy,
z zachowaniem odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą lokalną, i wyłączeniem terenu łąki i nieużytku - jak na załączniku Nr 1a,
d) wysokość budynku mieszkalnego do dwóch kondygnacji naziemnych, z poddaszem użytkowym, kalenica równoległa do drogi, budynek usługowy lub gospodarczy - parterowy,
e) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 45o, z tolerancją do 10o,
f) powierzchnia ekologicznie czynna, przeznaczona pod zieleń ozdobną lub użytkową - min. 50% powierzchni całkowitej działki.
2) w zakresie infrastruktury technicznej przyjmuje się warunki :
a) ustala się zasadę doprowadzania sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
b) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego przebiegającego
w drodze, zlokalizowanej na wschód od projektowanego terenu, z zachowaniem warunków gestora sieci,
c) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników, okresowo opróżnianych, z wywozem do miejskiej oczyszczalni; docelowo, włączenie w gminny układ kanalizacji - po jego realizacji ,
d) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej " Lutowo Wieś 1".
WIEŚNIEWKA
3) 14.11a MN,U - teren działki nr 137/4 o pow. 1.12 ha, oznaczony na załączniku nr 2, dla którego ustala się :
a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, uzupełniająca - usługi,
b) lokalizacja zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy w odległości 20,0 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
c) postulowane linie, rozgraniczające tereny projektowanego węzła komunikacyjnego, należy uwzględnić w projekcie zagospodarowania działek ,
d) dopuszcza się wewnętrzny podział terenu na sześć działek, z zachowaniem przepisów niniejszej uchwały,
e) budynki mieszkalne do wysokości dwóch kondygnacji naziemnych z poddaszem użytkowym, garaże wbudowane ,
f) obiekty usługowe lub gospodarcze parterowe, architektura zharmonizowana z budynkiem mieszkalnym,
g) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 45o, z tolerancją do 10o,
h) pod powierzchnię ekologicznie czynną, wolną od zabudowy i przeznaczoną pod zieleń ozdobną lub użytkową, należy przeznaczyć jak największą część działki,
i) istniejący budynek może podlegać modernizacji, przebudowie lub rozbudowie,
j) wjazdy na teren zabudowy mieszkaniowej z istniejącej drogi dojazdowej (dz. nr 137/5) oraz z drogi nr 05404,
k) zaopatrzenie w wodę z wodociągu po jego realizacji, do tego czasu - z indywidualnych ujęć ,
l) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych, z wywozem do miejskiej oczyszczalni; docelowo, po realizacji gminnego układu kanalizacji - włączenie w jego sieć,
ł) zasilanie w energię elektryczną z projektowanej linii kablowo - napowietrznej, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej "Wojska Polskiego", zlokalizowanej w m. Sępólnie Kraj.
§ 9.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Piaseczno - dz. nr 131/1 i 131/2, którego granice opracowania oznaczone zostały na rysunku planu, stanowiący załącznik Nr 3.
2. Dla terenów wydzielonych na rysunku planu w skali 1:1000 liniami rozgraniczającymi oraz oznaczonych symbolami liczbowo - literowymi, ustala się następujące zasady podziału i zagospodarowania :
1) 1MN,U, 2MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją dopuszczalną - usługi nieuciążliwe, dla którego ustala się:
a) podział terenu na 7 działek
b) na każdej działce - realizacja jednego budynku mieszkalnego oraz po jednym usługowym lub gospodarczym,
c) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji naziemnych, z poddaszem użytkowym, garaże wbudowane,
d) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 45o, z tolerancją do 10o,
e) obiekty usługowe lub gospodarcze - parterowe, architektura spójna z budynkami mieszkalnymi,
f) lokalizacja obiektów kubaturowych zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy, w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowe oraz z zachowaniem min. 20,0 m od przebiegającego gazociągu w/c.
g) konfiguracja terenu, szczególnie w części południowej, obliguje inwestorów do wyboru właściwych projektów budynków i szczególnej dbałości w ich realizacji,
h) powierzchnia ekologicznie czynna, przeznaczona do wprowadzenia roślinności w formie drzew, krzewów i trawników, z możliwością realizacji ścieżek o nawierzchni przepuszczalnej - winna pozostać możliwie jak największa,
i) ogrodzenia działek należy projektować i realizować jako ażurowe, eliminujące ujemne skutki wygradzania przestrzeni,
2) 3 ZN - pas zieleni niskiej o szerokości 10,0 m, stanowiący bezpośrednią strefę ochrony gazociągu ? 150, wolny od zainwestowania, ogólnodostępny.
3) 4 KD - droga dojazdowa, dla której przyjmuje się ustalenia:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, z poszerzeniem istniejącej drogi gruntowej (3,0 m),
b) szerokość jezdni 6,0 m, chodnik jednostronny, realizowany od strony zabudowy.
4) 5 KD - droga dojazdowa pieszo - jezdna, szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, zakończona wjazdem na działkę.
3. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej :
1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego, po jego doprowadzeniu do terenów mieszkaniowych, z zachowaniem warunków gestora sieci,
2) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników, okresowo opróżnianych,
z wywozem do miejskiej oczyszczalni w Sępólnie Kraj., docelowo po zrealizowaniu - włączenie w gminny układ kanalizacji ściekowej,
3) zasilanie w energie elektryczną
z projektowanej linii napowietrznej niskiego napięcia, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej " Piaseczno 3".

Rozdział 3
Przepisy końcowe


§ 10. Ustala się stawkę procentową w wysokości 20% wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, w razie zbycia działek, określonych w § 1 ust. 1 i 2.
§ 11.1 W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Kraj. uchwalonego uchwałą Nr 40/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 5, poz. 71) - w granicach określonych na załącznikach Nr 1, 2 i 3a w skali 1:10000.
2. Wprowadza się zmiany porządkowe w rysunku i tekście wymienionego planu ogólnego, obowiązujące do czasu utraty ważności tego planu i polegające na:
1) wrysowaniu granic opracowania niniejszych zmian i planu miejscowego na rysunku miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Kraj. i wpisaniu symboli: 2.3a MN,U, 5.10a MN,U i 14.11a MN,U - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3a do niniejszej uchwały,
2) wprowadzeniu do tekstu planu gminy symboli: 2.3a MN,U, 5.10a MN,U i 14.11.a MN,U wraz z zapisami przy każdym z nich: "teren objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr XXI/214/2000 r. Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 29.05.2000 r."
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępólnie Kraj.
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (21 marca 2005)
Opublikował: Ula Lange (21 marca 2005, 08:57:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1695