UCHWAŁA NR XVII/167/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj z dnia 19 lutego 2004r.

UCHWAŁA NR XVII/167/04
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 19 lutego 2004r.

o uchyleniu w uchwale Nr XXXV/379/2001 Rady Miejskiej w Sępolnie Kraj. z dnia 18 paździer-nika 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępolna Kraj. - w § 2 terenu obejmującego działki nr: 465, 466, 464/1, 464/4, 476/2, 476/1.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15. poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz, 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) - w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1 Uchyla się obowiązek opracowania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępolna Krajeńskiego, określonej w §2 wymienionej na wstępie uchwały, obejmującej teren działek nr 465, 466, 464/1, 464/4, 476/2, 476/1 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Utrzymanie projektowanego obejścia miasta w ciągu drogi krajowej Nr 25, przebiegającej przez wspomniany teren, wykluczyło możliwość opracowania planu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępolna Kraj.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i nie podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

UZASADNIENIE


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sępolna Kraj. (uchwała Nr 111/148/1999 Rady Miejskiej w Sępolnie Kraj. z dnia 21 października 1999 r.) określa politykę przestrzenną która winna być re-spektowana przez władzę samorządową.
Zgodnie z ustaleniami w/w studium, przez teren określony w uchwale, projek-towane jest obejście miasta w ciągu drogi krajowej Nr 25.
Na wspomniany teren przygotowano trzy wersje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług. Z uwagi na konieczność wyłączenia pasa terenu (min. 25,0 m) o szerokości odpowiadającej liniom rozgraniczającym drogę krajową oraz brak możliwości zaprojektowania indy-widualnych z niej zjazdów, odstąpiono od kontynuacji opracowania planu.
BM

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (7 kwietnia 2005)
Opublikował: Ula Lange (7 kwietnia 2005, 10:22:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2027