Budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i linii kablowej n.n. dla zasilania działek rekreacyjnych w miejscowości Kawle


Sępólno Krajeńskie 29.02.2016 r.
 
Irg.6733.5.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)
 
zawiadamia się
 
że w dniu  24 lutego 2016 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 24 lutego 2016 r. (wpł. 24.02.2016 r.) ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz z siedzibą ul. E. Warmińskiego 8, 85-054 Bydgoszcz w imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Wiesław Szymańczak zam. przy ul. Hanki Sawickiej 55, 89-400 Sępólno Kraj., w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
 
Budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i linii kablowej n.n. dla zasilania działek rekreacyjnych w miejscowości Kawle na działce o numerze ewidencyjnym 223 obręb Kawle, gm. Sępólno Krajeńskie.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.            
 
 
 
                                                                             Z up. Burmistrza
                                                                       Anna Sotkiewicz-Tumanik
                                                      Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabacińśki (29 lutego 2016)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (29 lutego 2016, 14:26:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1026