Uchwała nr IX/67/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.

UCHWAŁA NR  IX  / 67 / 07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia   28 czerwca 2007r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie.

   Na podstawie art.14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 ,  Nr 141, poz. 1492 z 2005 Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, 225,   Nr  225, poz. 1635 ) uchwala co następuje :
 
§ 1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego działką nr 187/3 położoną w Dziechowie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną i agroturystyczną  zapisaną w studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego. zgodnie z załącznikami  od Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym  od Nr 1  do niniejszej uchwały, stanowiącej integralną cześć uchwały.

§ 3. Przyjmuje się  zakres ustaleń planu zgodny z art. 15 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej
 Tomasz Cyganek

 


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR IX   /  67/  07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  28 czerwca 2007r.


 
  Przeznaczenie działki nr 187/3 położonej w Dziechowie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  jest zgodne  ze studium uwarunkowań i zagospodarowania gminy  Sępólno Kraj. uchwalonego  uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/148/99 z dnia 21 października 1999r.  posiadającym następujący zapis :
T1- strefa turystyczna wokół zespołu jezior : Sępoleńskiego, Lutowskiego i Mielec,  w której przyjmuje się :
- aktywizację wsi Lutówko i Dziechowo w zakresie uzupełniającej funkcji wypoczynkowej, w tym agroturystyki, która daje szansę uzyskania dodatkowych dochodów, wspomagających dochody z posiadanych gospodarstw rolnych,
- możliwość wyznaczenia nowych terenów (konieczność opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) pod działki rekreacyjne,
- możliwość przygotowania miejsc pod biwaki lub obozy, z infrastrukturą
towarzyszącą.
  Działka znajdująca się w tej uchwale posiada pozytywną opinię Rady Sołeckiej oraz  Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,  Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa  co do wprowadzenie tej zmiany do m.p.z.p.
 
 BM 


 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (4 lipca 2007)
Opublikował: Barabach Małgorzata (4 lipca 2007, 10:57:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1521