Uchwała Nr 117/IV/96 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 1996 r.

78
Uchwała Nr 117/IV/96
Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim
z dnia 29 kwietnia 1996 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępolna Krajeńskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13 , poz. 74/ i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 89, poz. 415/

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępolna Krajeńskiego uchwalonego uchwalą Nr 39/VI/92 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1992 r. /Dz.Urz.Woj Bydg. z 1993 r. Nr 5, poz. 70 z późn.zm / dotyczącą następujących terenów: l/przy ul. Kościuszki nr 1 -   teren   o   symbolu A 2 8 U Z /pogotowia ratunkowego i Kolumny Transportu Sanitarnego/,
2/ przy ul Szkolnej nr 4 -      teren   o   symbolu A 2 6 U Z /przychodni rejonowej/,
3/przy ul. Szkolnej nr 6 -       teren   o   symbolu A 32 ZD /ogrodów warzywnych rezerwy         pod przedszkole/,
4/przy ul. Turystycznej -        teren   o   symbolu B 2 UO /rezerwy pod przedszkole/
w sposób i na zasadach określonych w § 2 oraz w rysunku zmiany planu, stanowiącym załączniki nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Zakres zmian w terenie o symbolu A 28 UZ:
1/ dla działki nr 621/1, oznaczonej nowym symbolem A 28a MN, ustala się następujące przeznaczenie ora/ warunki zabudowy i zagospodarowaniu:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zakaz wprowadzaniu obcych funkcji, przy modernizacji lub rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego obowiązuje zachowanie istniejącej linii zabudowy, ograniczenie wysokości do 12 m, zharmonizowanie architektury budynku z sąsiednią zabudową, od strony lerenu A 2S Ul należy działkę obsadzić zielenią wysoką, zasilanie budynku w ciepło z kotłowni miejskiej,
2/ dla terenu oznaczonego nowym symbolem A 28 Ul, ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: teren usług transportu sanitarnego, adaptacja
i modernizacja istniejącej zabudowy, wjazd na teren od ulicy Szkolnej, wysokość zabudowy do II kondygnacji, obowiązuje dotychczasowy wskaźnik intensywności zabudowy, w 30. m  strefie od okien pomieszczeń        mieszkalnych /.ik.t/
wykonywania uciążliwych dla otoczenia prac. napraw i remontów pojazdów, likwidacja istniejącej kotłowni na paliwo stałe i zasilanie obiektów w ciepło z kotłowni miejskiej, wzdłuż ogrodzenia terenu posadzić zieleń izolacyjni).

2. Zmiana w obszarze terenu o symbolu A 26 UZ dotyczy przeznaczenia części obiektu przychodni rejonowej, dla pogotowia ratunkowego, ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania przy modernizacji om/ ewentualnej rozbudowie obowiązuje /.ika/ wprowadzania obcych funkcji, zachowanie istniejącej lini zabudowy, ograniczenie wysokości do 12 m oraz /harmonizowanie architektury budynku z. otaczającą zabudową

3    Zmienia się przeznaczenie obszar i symbol terenu A 32 ZP, w sposób. 1/   dla     terenu     oznaczonego      nowym symbolem    A     M    UO,    ustala    .się następujące przeznaczenie oia/ warnitM zabudowy i zagospodarowania
a/   teren   usług;  oświaty   -   lilia   szkoły podstawowej, wysokość zabudowy do III kondygnacji, obsługa komunikacyjna ad strony ul. Szkolnej, nieprzekraczalną linię zabudowy określa lico ściany budynku przedszkola adaptowanego dla potrzeb szkolnictwa, istniejące na terenie obiekty w złym stanie . technicznym podlegają rozbiórce, zachować istniejący starodrzew, a na kierunkach źródeł hałasów /od strony ulic: Odrodzenia i Kościuszki/ posadzić  wzdłuż  ogrodzenia   zieleń o funkcji  izolacyjnej,  architekturę budynku i         elementy zagospodarowania    terenu  należy zharmonizować     z     otoczeniem, zasilanie budynku w ciepło z kotłowni
miejskiej, pozostałe uzbrojenie na warunkach gestorów sieci.
b/ symbol terenu A 3 3 UO ulega likwidacji a cały teren /własność mienie gminy/ zostaje włączony w obszar terenu o symbolu A 32 UO,

4. W związku z korektą przebiegu linii rozgraniczających tereny, nieznacznemu
powiększeń ulega powierzchnia terenu Urzędu Miejskiego  /symbol A 27 A/.

5. W terenie oznaczonym symbolem B 2 UO,  obejmującym  działkę   nr   186/6,
wprowadza się następujące zmiany:
1/ część działki nr 186/6 oznaczoną nowym-symbolem B 2 RO przeznacza się pod zabudowę szklarniową, n pozostałą część włącza w przyległy teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej o symbolu B 10 MN,
2/ dla terenu B 2 RO ustala się następujące     warunki     zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
teren zabudowy szklarniowej, rozbudowa ogrodnictwa, zakaz budowy indywidualnej kotłowni, zasilanie w ciepło z istniejącej kotłowni ogrodnictwa szklarniowego na działce nr 186/3, przy zastosowaniu środków technicznych
chroniących powietrze przed zanieczyszczeniem, zakaz wprowadzania obcych funkcji, sposób użytkowania terenu nie może powodować uciążliwości wykraczającej poza granice działki, nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ulicy, co najmniej 6 m od granicy działki, gabaryty i układ zabudowy zharmonizować z sąsiednią zabudową szklarniową ogrodnictwa, w procesie produkcji obowiązuje zakaz technologii mogących pogorszyć stan środowiska.

§ 3. Oprócz przepisów niniejszej uchwały, maju zastosowanie przepisy ustaw szczególnych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 4. Stawkę procentową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się na /ero procent.

§ 5.  1. Zmiany określone w § 2 należy wprowadzić   do   tekstu planu   wymienionego w § ł, w następujący sposób:
1/ w rozdziale 2 pn. ustalenia szczegółowe - Jednostka bilansowa "A": skreślić  pozycję  A  28  UZ  /Symbol   , powierzchnię i tekst/ i wpisać dwie nowe pozycje w brzmieniu:
a."A 28 .a MN, pow. 0.1 ha - Teren zabudowy jednorodzinnej."
b."A 28 Ul, pow.  0.2  ha - Teren usługtransportu sanitarnego.",
2/ w pozycji A 26 UZ skreślić tekst i zastąpić nowym, w brzmieniu:
"teren   przychodni   rejonowej i pogotowia ratunkowego.",
3/ skreślić pozycję A 32 ZD oraz A 33 UO i wpisać nową pozycję, w brzmieniu: "A 32
UO , pow. 0,7 ha - Teren usług oświaty, filia szkoły podstawowej.". 4/ w pozycji A 27 A zmienić powierzchnię na 0,6 ha.

2. W rozdziale 2 pn. Ustalenia szczegółowo - Jednostka bilansowa "B":
1/ skreślić pozycję B 2 UO i wpisać nową pozycję, w brzmieniu: "B 2 RO, pow. 0,60  ha - Teren zabudowy szklarniowej.",
2/ w pozycji B 10 MN zmienić powierzchnię na 16,3 ha.

3. Zmiany w tekście opatrzyć  informacją o brzmieniu. "Obowiązują ustalenia uchwały
Nr  1I7/W/96 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 1996 r.

§ 6. Zmianę w rysunku planu wymienionego w § 1 należy wprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§   7.   Wykonanie  uchwały powierza  się Zarządowi Miejskiemu w Sępolnie Krajeńskim.

§   8.   Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym         Województwa
Bydgoskiego i obowiązuje po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Eugeniusz Spychała

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (13 kwietnia 2005)
Opublikował: Ula Lange (13 kwietnia 2005, 10:57:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6304