Uchwała Nr XXI/213/2000 r. Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2000 r.

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 83


632

Uchwała Nr XXI/213/2000 r.
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 maja 2000 r.


w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólna Kraj. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących - dz. nr 115 i nr 170/8.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 - z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 1999 r. Nr 15 poz. 139 - z późn. zm.).


Rada Miejska
uchwala, co następuje :


§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólna Kraj. uchwalonego uchwałą Nr 39/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1999 r. Nr 5 poz. 70 - z późn. zm.) obejmującą dz. nr 505/3 przy
ul. Sienkiewicza pod zabudowę mieszkaniową
z usługami wraz z drogą dojazdową - zgodnie
z rysunkiem planu w skali 1:5000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w Sępólnie Kraj., obejmujący działkę nr 115, położonej przy ul. Koronowskiej, zgodnie z rysunkiem planu
w skali 1:1000, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w Sępólnie Kraj., obejmujący działkę nr 170/8, położoną przy ul. Koronowskiej, zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały.


Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 2. Zmiana planu określona w § 1, ust. 1, poprzez ustalenia niniejszej uchwały, stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego symbolem B 53a MN,U.
§ 3.1. Przedmiotem ustaleń zmian planu oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej
z nieuciążliwymi usługami - MN,U,
2) tereny komunikacji - KD,
3) tereny zieleni niskiej - ZN,
4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
2. Tereny komunikacji, przeznacza się do realizacji celów publicznych.
§ 4.1. Integralną częścią uchwały są: rysunki zmian planu w skali 1:5000, stanowiące załączniki Nr 1 i 3a oraz rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000, stanowiących załączniki Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
2. Obowiązującymi ustaleniami rysunków planów są następujące oznaczenia graficzne:
1) granica obszaru objętego planem, która jest odpowiednikiem granicy obowiązywania uchwały,
2) linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania - obowiązujące,
3) linie rozgraniczające tereny o tych samych zasadach zagospodarowania - obowiązujące,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) funkcje terenów, określone przez poszczególne symbole planu.
§ 5.1. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale mają na celu :
1) umożliwienie działalności różnym podmiotom inwestycyjnym i gospodarczym,
z jednoczesną minimalizacją wzajemnych konfliktów,
2) ochronę interesów publicznych,
3) ochronę środowiska, zasady realizacji infrastruktury technicznej i komunikacji.
2. Uchwała ustanawia, na terenach objętych planami, przepisy gminne obowiązujące
w zakresie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów, wraz z nakazami, zakazami i dopuszczalnymi warunkami, z zastosowaniem ustaw szczególnych.


Rozdział 2
Przepisy szczegółowe


§ 6. Uchwala się warunki zabudowy
i zagospodarowania dla terenów, określonych
w § 1:
1) przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi
o charakterze nieuciążliwym, które nie pogarszają warunków sanitarnych, nie generują ruchu drogowego lub hałasu,
3) ustala się zasadę prowadzenia w drogach nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, jako przebiegi podziemne,
4) wprowadza się obowiązek projektowania wejść i wjazdów na posesje oraz ciągów komunikacyjnych bez barier architektonicznych,
5) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, na warunkach uzyskanych od gestora sieci,
6) dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej, należy wykonać - zgodnie z przepisami szczególnymi - wymagane urządzenia techniczne,
7) odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej ; w terenie, na którym brak urządzeń sieciowych, dopuszcza się - wyłącznie w okresie przejściowym - odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z wywozem do punktu zlewnego miejskiej oczyszczalni ścieków ; w przypadku, gdy ilość ścieków przekroczy 2 m3/d, wymagana jest opinia powiatowego inspektora sanitarnego,
8) zasilanie w energię elektryczną wg. ustaleń dla poszczególnych terenów,
9) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania do potrzeb obrony cywilnej,
10) wskazane jest instalowanie proekologicznych systemów grzewczych we wszystkich budynkach,
11) wprowadza się obowiązek urządzenia min.
2 miejsc postojowych na działkach
z zabudową mieszkaniową, a na działkach mieszkaniowo - usługowych, w ilości zabezpieczającej potrzeby działalności gospodarczej,
12) obowiązek wyznaczenia na każdej działce estetycznie urządzonego miejsca do gromadzenia odpadów stałych, z możliwością ich łatwego wywozy, na teren składowania
i utylizacji,
13) wprowadza się bezwzględny zakaz budowy pełnych ogrodzeń działek,
14) przed przystąpieniem do budowy obiektów kubaturowych, należy każdorazowo
wykonać badania techniczne podłoża, celem określenia warunków gruntowo - wodnych,
15) brak badań archeologicznych na terenach objętych planami, nie zwalnia inwestorów -
w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekty archeologiczne -
z obowiązku powiadomienia o tym fakcie Państwowej Służby Ochrony Zabytków.
§ 7.1. Dla terenu określonego w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały oraz wydzielonego na rysunku zmiany planu (załącznik Nr 1) w skali 1:5000 liniami rozgraniczającymi i symbolem B53a MN,U - ustala się następujące zasady podziału
i zagospodarowania:
1) z działki nr 505/3 wydziela się wschodnią część terenu wraz z drogą dojazdową, zgodnie z załącznikiem Nr 1a (zasady podziału
i zagospodarowania terenu )
2) podstawowa funkcja terenu - MN, U zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, funkcja towarzysząca - usługi nieuciążliwe,
3) obiekty budowlane należy lokalizować
w terenie określonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy, z uwzględnieniem konfiguracji terenu,
4) budynek mieszkalny do wysokości dwóch kondygnacji naziemnych, z poddaszem mieszkalno - użytkowym, dach wielospadowy kryty dachówką lub materiałem podobnym, garaż wbudowany,
5) budynek usługowy lub gospodarczy parterowy, o architekturze zharmonizowanej
z budynkiem mieszkalnym,
6) obsługa komunikacyjna z drogi dojazdowej KD pieszo - jezdnej, poszerzonej do szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 m, będącej przedłużeniem istniejącej drogi gruntowej ; stanowi cel publiczny,
7) ukształtowanie terenu obliguje inwestora do zachowania strefy biologicznie czynnej, przeznaczonej do nasadzenia roślinności
w formie drzew, krzewów i trawników,
z możliwością realizacji ścieżek
o nawierzchni przepuszczalnej,
8) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez gestora sieci, którą należy wyposażyć
w urządzenia przeciwpożarowe,
9) odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora sieci, w okresie przejściowym - do szczelnych zbiorników,
10) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii niskiego napięcia, przebiegającej
w ul. Sienkiewicza po jej przedłużenie do projektowanych obiektów.
2. Ustala się stawkę procentową
w wysokości 20% wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, w razie zbycia działki.
3. Przebieg projektowanej drogi 01 KZo, nie kolidujący z kubaturową formą zagospodarowania działki nr 505/3, obowiązuje do czasu utraty ważności planu ogólnego miasta Sępólno Kraj.
§ 8.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług - dz. nr 115 określonego w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w skali 1:1000.
2. Dla działki nr 115, wydzielonej na rysunku planu w skali 1:1000 liniami rozgraniczającymi oraz poszczególnych terenów, oznaczonych symbolami liczbowo - literowymi, ustala się następujące zasady podziału
i zagospodarowania :
1) 1MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, dla którego ustala się :
a) podział terenu na dwie działki, realizacja budynków mieszkalnych, łączących
w bryle budynku garaż i pomieszczenia gospodarcze,
b) wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych, z poddaszem użytkowym,
c) dachy dwu lub wielospadowe,
o nachyleniu połaci dachowych 45o,
z tolerancją do 10o, garaże wbudowane,
d) obiekty usługowe, o architekturze
i elewacji spójnej z budynkami mieszkalnymi,
e) lokalizacja wszystkich obiektów kubaturowych z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
f) ukształtowanie terenu obliguje inwestorów do wyjątkowej dbałości w wyborze projektów architektonicznych obiektów oraz zachowania strefy biologicznie czynnej o możliwie maksymalnej powierzchni, przez którą należy rozumieć teren przeznaczony do nasadzenia roślinności w formie drzew, krzewów i trawników, z obowiązkiem wykonania ścieżek o nawierzchni przepuszczalnej,
g) ogrodzenia należy realizować jako ażurowe, zapewniające widokową
i kompozycyjną minimalizację ujemnych skutków wygradzania przestrzeni,
h) teren, z przebiegającym kablem energetycznym średniego napięcia, wyłączony spod zabudowy kubaturowej, winien być zagospodarowany zielenią niską ( trawniki ),
i) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej w ulicy Koronowskiej, po jej wybudowaniu do projektowanych działek, z zachowaniem warunków gestora sieci,
j) odprowadzenie ścieków - wyłącznie w okresie przejściowym - do szczelnych, wybieralnych zbiorników, z wywozem ścieków do punktu zlewnego miejskiej oczyszczalni ścieków; po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej, obowiązek podłączenia do sieci,
2) 2 KD - droga dojazdowa pieszo - jezdna o szerokości w liniach rozgraniczających 8,0 m, zakończona wjazdem na działkę, stanowi cel publiczny.
3) 3 ZN - teren zielni niskiej, dla którego przyjmuje się ustalenia :
a) wprowadza się zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej,
b) przebiegające linie kabli energetycznych średniego napięcia wolne od wszelkich nasadzeń w postaci drzew i krzewów,
c) dostępność awaryjna do terenu z liniami kablowymi, z działki określonej na rysunku planu nr 1, zapisana w akcie notarialnym.
3. Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości na 0 %.
§ 9.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
i usług - dz. nr 170/8, określonego w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 w skali 1:1000.
2. Dla działki nr 170/8, wydzielonej na rysunku planu w skali 1:1000 liniami rozgraniczającymi oraz dla poszczególnych terenów, oznaczonych symbolami liczbowo - literowymi, ustala się następujące zasady podziału i zagospodarowania:
1) 1 MN,U i 2 MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, dla których przyjmuje się ustalenia:
a) podział terenów : 1 MN,U na 4 działki i 2 MN,U na 5 działek,
b) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa, uzupełniająca - usługowa,z zastrzeżeniem usług uciążliwych,
c) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji naziemnych, z poddaszem mieszkalno - użytkowym, budynki usługowe jednokondygnacyjne, z architekturą spójną z budynkami mieszkalnymi,
d) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 45o, z tolerancją do 10o,
e) garaże i pomieszczenia gospodarcze lokalizowane w budynkach mieszkalnych,
f) wszystkie obiekty kubaturowe należy sytuować z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, z uwzględnieniem odległości min. 15,0 m od terenu kolejowego,
g) na każdej działce należy pozostawić min. 30% powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej do nasadzenia roślinności w formie drzew i krzewów, zieleni ozdobnej lub użytkowej,
h) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, rozprowadzonej po terenie zabudowy jednorodzinnej, przyłącza wprowadzić na działki i zakończyć wodomierzami oraz wyposażyć sieć
w wymagane urządzenia techniczne, służące ochronie przeciwpożarowej,
i) odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, w okresie przejściowym, dopuszcza się lokalizowanie na działkach szczelnych, wybieralnych zbiorników na ścieki, z wywozem do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków,
j) zasilanie w energie elektryczna liniami kablowymi niskiego napięcia, wyprowadzonymi z projektowanej stacji transformatorowej słupowej; lokalizacja stacji w liniach rozgraniczających drogę 4 KD, a dla zasilania tej stacji należy wybudować odcinek napowietrznej linii średniego napięcia,
k) ustala się zasadę prowadzenia nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w drogach, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, jako podziemne; istniejące uzbrojenie do zachowania
i ochrony.
2) 3 KD - teren komunikacji publicznej - droga dojazdowa, dla której ustala się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, droga zakończona placem do zawracania,
b) szerokość jezdni 5,0 m, obustronne chodniki o szerokości 2,0 m.
3) 4 KD - teren komunikacji publicznej - droga dojazdowa, dla której ustala się:
a) poszerzenie istniejącej drogi do szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m
b) szerokość jezdni 5,0 m, chodniki obustronne, w pierwszym etapie realizowane od strony zabudowy.
3. W wyniku uchwalenia miejscowego planu, nastąpi wzrost dotychczasowej wartości nieruchomości, dla którego ustala się stawkę 20%, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, w razie zbycia działek.


Rozdział 3
Przepisy końcowe


§ 11.1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólna Kraj., uchwalonego uchwałą Nr 39/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 5, poz. 70 - z późn. zm.) - w granicach określonych na załącznikach Nr 1 i 3a w skali 1:5000.
1) Wprowadza się zmiany porządkowe w rysunku i tekście wymienionego w ust. 1 planu ogólnego, obowiązujące do czasu utraty ważności tego planu, a polegające na :
2) wrysowaniu granic opracowania zmian i planów określonych niniejszą uchwałą, na rysunku planu ogólnego miasta Sępólna Kraj. i wpisaniu nowych symboli B53a MN,U i B70a MN,U, B75a MN,U ,
3) wpisaniu do tekstu planu miasta symboli B53a MN,U, B70a MN,U i B75a MN,U wraz z zapisem przy każdym symbolu: "teren objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr XXI/213/2000 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 29.05.2000r."
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępólnie Kraj.
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (21 marca 2005)
Opublikował: Ula Lange (21 marca 2005, 08:52:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1881