Uchwała Nr XI/130/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 1999 r.

320

Uchwała Nr XI/130/99
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 sierpnia 1999 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Niechorskiej.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 - z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.).


Rada Miejska
uchwala, co następuje:


§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi, obejmujący działki
nr: 9, 10, 187, 188, 189, 190, 16/1, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - położone przy
ul. Niechorskiej w Sępólnie Krajeńskim.
2. Teren obwiedziony jest granicą opracowania i uchwalenia planu, oznaczoną na rysunku planu w skali 1:1000, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.


Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 2. Niniejsza uchwała ustanawia przepisy prawa miejscowego, dotyczące przeznaczenia
i sposobu zagospodarowania terenu, z nakazami
i dopuszczalnymi warunkami, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, przy minimalizacji możliwych konfliktów.
§ 3.1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami - MN,U,
2) teren usług - U,
3) teren lasu - LS,
4) tereny zieleni niskiej i parkowej - ZN, ZP,
5) tereny ulic lokalnych - KL.
2. Za obowiązujące ustalenia planu przyjmuje się poniższe oznaczenia graficzne:
1) granica opracowania i uchwalenia planu,
2) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania - obowiązujące,
3) linie rozgraniczające tereny o tym samym przeznaczeniu - obowiązujące,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do istniejących i projektowanych ulic lokalnych.
§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego planu, określone w rozdziale 2,
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej,
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1,
4) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i symbolem, o określonej funkcji i zasadach zagospodarowania,
5) działce - należy przez to rozumieć działki powstałe w wyniku podziału terenów.


Rozdział 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu


§ 5.1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN,U, 3 MN,U, 5 MN,U.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:
1) podział terenu na działki, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - zgodnie
z rysunkiem planu,
2) wprowadzenie jako funkcji dodatkowej - funkcję usługową, z zachowaniem warunków:
a) lokalizowane usługi winny mieć charakter nieuciążliwy i nie powodować zmian warunków środowiska pracy,
b) zakaz realizacji usług szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, określonych
w przepisach szczególnych.
3. Formę budynków należy kształtować zgodnie z poniższymi zasadami:
1) położenie terenu w strefie konserwatorskiej ochrony ekspozycji i krajobrazu - obliguje inwestorów do stosowania indywidualnych projektów budowlanych, uwzględniających ukształtowanie terenu oraz uzyskanie uzgodnienia z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków,
2) budynki mieszkalne należy lokalizować
z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
w tym zachowanie odległości minimum 50,0 m od granicy z terenem cmentarza,
3) budynki wolno stojące, wysokość do II kondygnacji dachy wysokie, wielopołaciowe, kryte dachówką lub podobnym materiałem pokryciowym,
4) przed zlokalizowaniem fundamentów, należy wykonać badania techniczne podłoża,
5) dopuszcza się budowę obiektów usługowych lub budynków gospodarczych o jednej kondygnacji użytkowej, garaże wbudowane albo łączone z budynkiem mieszkalnym,
6) wszystkie obiekty na działce winny charakteryzować się spójnością
w architekturze i elewacji budynków,
7) istniejąca - na działkach nr 2, 3 i 4 - zabudowa, może podlegać przebudowie, rozbudowie, modernizacji, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały.
4. Na terenie, określonym w ust. 1 wprowadza się obowiązek:
1) stosowanie zabezpieczeń oporowych, wybudowanych równolegle do poziomic terenu, chroniących przed spływem i erozją,
2) pozostawienia na każdej działce jak największej powierzchni ekologicznie czynnej, z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną, dostosowaną rodzajem
i charakterem do ukształtowania terenu,
3) zabezpieczenia miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i dla samochodów użytkowników przebywających okresowo,
4) pozostawienia wolnego od zabudowy terenu wzdłuż linii energetycznych:
a) po 5,0 m od osi linii 15 kV
b) po 17,5 m od osi linii 110 kV
§ 6. Wyznacza się teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbolem 2 LS, dla którego ustala się:
1) zachowanie dotychczasowej formy zagospodarowania terenu,
2) zakaz wyrębu drzewostanu,
3) zakaz składowania śmieci i odpadów stałych.
§ 7. Wyznacza się teren pod usługi, oznaczony na rysunku planu symbolem 4 U, dla którego ustala się:
1) lokalizację obiektu usługowego (handel, gastronomia) w terenie określonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
2) wysokość budynku do II kondygnacji, w tym poddasze mieszkalno-użytkowe, dach wysoki, wielospadowy,
3) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych, w ilości zapewniających potrzeby usług.
§ 8. Wyznacza się tereny pod zieleń niską
i zieleń parkową, oznaczone na rysunku planu symbolami 6 ZN,ZP i 7 ZN,ZP, dla których przyjmuje się ustalenia:
1) tereny zieleni, stanowiące pas izolacji od torów kolejowych o zmiennej szerokości, zgodnie z rysunkiem planu,
2) wprowadzając zieleń, należy uwzględnić przebieg infrastruktury technicznej, w tym: kanalizacji sanitarnej, linii energetycznej
i kabla telefonicznego PKP.
§ 9.1. Wyznacza się tereny komunikacji - ulice lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolami: 8 KL i 9 KL, wraz z ustaleniami:
1) 8 KL - ulica lokalna o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, szerokość jezdni 6,0 m, chodnik jednostronny od strony zabudowy mieszkaniowej o szerokości 2,0 m, docelowo budowa drugiego chodnika,
2) 9 KL - ulica lokalna o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0, szerokość jezdni 6,0 m, chodniki obustronne o szerokości 2,0 m,
2. Ulice lokalne wyznaczone zostały do realizacji celów publicznych.
3. W terenach komunikacyjnych dopuszcza się realizację podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 10. Ustala się zasady wyposażenia
w infrastrukturę techniczną:
1) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) zasilanie w energię elektryczną linię kablową niskiego napięcia z istniejącej stacji transformatorowej, po dostosowaniu do zwiększonego poboru mocy, na warunkach, określonych przez gestora sieci; lokalizacja stacji poza terenem opracowania,
b) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać zgodnie
z wymogami obrony cywilnej.
2) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
a) doprowadzenie wody pitnej poprzez rozbudowaną miejską sieć wodociągową, z zachowaniem warunków gestora sieci,
b) sieć wodociągową należy wyposażyć
w niezbędne urządzenia, służące celom ochrony pożarowej, zgodnie z przepisami szczególnymi,
c) wody opadowe należy odprowadzić do rozbudowanej kanalizacji deszczowej,
d) odprowadzenie ścieków do wybudowanej kanalizacji sanitarnej i lokalnej przepompowni, zlokalizowanej na terenie 7 ZN, ZP, sieć należy włączyć do przebiegającego w ul. Niechorskiej kolektora sanitarnego ? 400,
z zachowaniem warunków, określonych przez gestora sieci.
3) w zakresie usuwania odpadów stałych:
a) wprowadza się obowiązek wyznaczenia, na każdej działce, miejsca na pojemniki dla odpadów stałych,
b) zobowiązuje się właściwe służby Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. do zapewnienia wywozu odpadów stałych, na warunkach określonych przepisami szczególnymi.
§ 11. Brak udokumentowanych
- w granicach planu - stanowisk archeologicznych, nie zwalnia inwestora z obowiązku powiadomienia Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków, o ile w trakcie prac ziemnych, odkryty zostanie obiekt archeologiczny.


Rozdział 3
Przepisy porządkowe i końcowe.


§ 9.1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólna Kraj. uchwalonego uchwałą Nr 39/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 5, poz. 70 z 1993 r. - z późn. zm.) w granicach określonych na załączniku nr 2 w skali 1:5000.
2. W tekście planu skreśla się symbole C 19 MN, C 20 MN wraz z odnośnymi ustaleniami
i wprowadza nowy symbol C 19 MN,U,LS wraz z informacją: "Realizacja zabudowy zgodnie z ustaleniami uchwały Nr XI/130/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 31 sierpnia 1999 r."
§ 13. Uchwala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla:
1) działek stanowiących własność prywatną - na 20%,
2) działek stanowiących mienie gminne - na 0%.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępólnie Krajeńskim.
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (21 marca 2005)
Opublikował: Ula Lange (21 marca 2005, 08:49:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1845