Uchwała XXXVI/305/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiem z dnia 24 listopada 2005 roku

UCHWAŁA  NR XXXVI/305/05
 RADY  MIEJSKIEJ  W  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
        z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Wiśniewka,
gmina Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80,  poz. 717   zm. Dz.U.  z 2004 Nr 6,  poz. 41,   Nr 141,  poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 130, poz. 1087), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     przestrzennego    gminy    Sępólno    Krajeńskie     uchwalonym      uchwałą Nr XIII/148/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21.10.1999r.

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

DZIAŁ  I
   PRZEPISY  OGÓLNE 
Rozdział 1
Uchwała i jej integralne części

 §1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Wiśniewka, gmina Sępólno Krajeńskie, zwany dalej planem.
 §2.  Integralne części uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w skali 1:25000 z oznaczeniem granic obszaru objętego planem;
2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania;

      Rozdział 2
Granice opracowania planu
 
§3.  Granice   miejscowego   planu zagospodarowania  przestrzennego  są zgodne z granicami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr XXIV/217/04 z dnia 21 października 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Wiśniewka gmina Sępólno Krajeńskie.
 §4.  Granice planu określone zostały na rysunku planu, o którym mowa w §2 pkt 1.

                                                                         Rozdział 3
                                                      Definicje wyrażeń użytych w planie

§5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) dachu wysokim – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci 26o-50o;
2) froncie  działki –  należy przez to rozumieć granicę działki przylegającą do drogi lub do
 części działki stanowiącej obsługę komunikacyjną;
3) funkcjach    mogących   znacząco   oddziaływać   na   środowisko – rozumie się przez to
funkcje    użytkowania    zabudowy   i   zagospodarowania   terenu   związane   z przedsięwzięciami,    które   mogą     być   zaliczone   do   znacząco   oddziałujących   na
    środowisko   w   rozumieniu   przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska;
4) linii orientacyjnej – należy przez to rozumieć linię, której przebieg może być zmieniony
     w   trakcie   dokonywania   geodezyjnego   podziału   terenu na warunkach określonych
     w uchwale;
5) linii  wewnętrznego podziału – należy przez to rozumieć linię na rysunku planu określa-
 jącą zasady podziału na działki  terenu o tej samej funkcji;
6) maksymalnej   nieprzekraczalnej   linii  zabudowy   –   należy przez to rozumieć linię, w
  której    może    być    umieszczona    ściana     budynku    /   za   wyjątkiem   elementów
architektonicznych  jak   balkon,  wykusz,  gzyms,  okap  dachu,  podokienniki oraz inne
detale/ bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczających dróg;
7) nieuciążliwych   usługach   wbudowanych   w   budynki  mieszkalne  -  należy  przez
      to rozumieć   wyłącznie  takie  usługi  zlokalizowane  w  budynkach  mieszkalnych,
      które mogą   być   świadczone   w   warunkach   odpowiadających  wymaganiom
      techniczno- budowlanym stawianym pomieszczeniom mieszkalnym;     
    8) planie   –    należy     przez    to   rozumieć   ustalenia   planu,  o   którym   mowa   w  §1
    uchwały;
 9) przepisach   odrębnych  –   należy   przez  to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
   wykonawczymi;
10)reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę na nośniku o
  wymiarach większych niż 100 x 60 cm umieszczoną na budynku, ogrodzeniu lub
  wolno stojącą;
 11) rysunku   planu   –   należy   przez  to   rozumieć rysunek planu na mapie w skali
       1:1000  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 12) symbolu   terenu   – rozumie  się przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu
       zawierające  literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym numerem;
 13) terenie   –   należy przez to rozumieć obszar o określonym   przeznaczeniu
       wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
 14) uchwale –  należy   przez   to   rozumieć   niniejszą   uchwałę   Rady   Miejskiej
    w Sępólnie Krajeńskim;
 15) wysokości  budynku   –   należy   przez   to   rozumieć  odległość od poziomu terenu
do najwyżej położonej krawędzi stropodachu lub kalenicy;
 16) zieleni    izolacyjnej   –   należy    przez    to    rozumieć  zieleń pełniącą funkcje
      ochronne, ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i hałasu, występującą w
  formie zwartych, zróżnicowanych nasadzeń drzew i krzewów o całorocznej wegetacji;
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

                                                         DZIAŁ  II
                                                               USTALENIA  OGÓLNE

 §6. Uchwala się ustalenia ogólne odnoszące się do wszystkich terenów objętych granicami opracowania.

                                                                       Rozdział 4
                                                            Oznaczenia graficzne

  
§7.    Następujące    oznaczenia    graficzne   na   rysunku  planu   są   obowiązującymi
 ustaleniami: 
        1) granica opracowania planu;
       2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu ściśle określone;
     3) linie wewnętrznego   podziału    terenów   o   tym   samym przeznaczeniu ściśle
    określone;
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
   5) symbole terenów;

  §8. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planów określone zostały z  możliwością dopuszczenia zmian na warunkach określonych w dalszej części uchwały:
  1) linie rozgraniczające tereny o  różnym przeznaczeniu orientacyjne;
          2) linie wewnętrznego podziału terenów o tym samym przeznaczeniu orientacyjne;

                                                                      Rozdział 5
                                                               Przedmiot planu

§9. Przeznaczenie terenów:
1) dla    każdego    terenu    wyznaczonego    liniami    rozgraniczającymi    ustala    się  
     jego przeznaczenie określone w ustaleniach szczegółowych;
2) przeznaczenie   terenu   ustala   się    na  rysunku  planu  symbolem  literowym i
    numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;
3) w granicach opracowania planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:
a) tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  oznaczone  symbolem  terenu  MN;
b) tereny usług oznaczone symbolem U;
c) tereny publicznych dróg dojazdowych oznaczone symbolem KDD;

§10. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje   lokalizacja   zabudowy   w    części   działki   wyznaczonej  maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
2) obowiązuje zasada lokalizacji nie więcej niż dwóch obiektów kubaturowych na jednej działce, w tym tylko jednego budynku mieszkalnego o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
3) dopuszcza się prowadzenie przewodów infrastruktury technicznej przez tereny bezpośrednio przylegające do dróg w przypadku braku możliwości zlokalizowania tych sieci w liniach rozgraniczających dróg;
4) obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i materiałów wykończeniowych elewacji, zharmonizowanie architektoniczne zabudowy na poszczególnych działkach, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem formy i materiałów wykończeniowych;
5) obowiązuje realizacja ogrodzeń ażurowych;
6) obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych przy granicach działek;
7) obowiązuje zakaz realizacji tuneli foliowych i szklarni, poza niewielkimi obiektami o powierzchni do 10,0m2 ;
8) na działkach  dopuszcza się lokalizowanie reklam wielkoformatowych w miejscach wskazanych w ustaleniach szczegółowych;.
9) w obrębie jednej działki  obowiązuje jednolita kolorystyka obiektów określona w ustaleniach szczegółowych;
10) na poszczególnych działkach dopuszcza się realizację obiektów małej architektury ogrodowej (altan o lekkiej konstrukcji szkieletowej) oraz terenowych urządzeń rekreacji (np basenów, oczek wodnych );

 


§11. Zasady ochrony  środowiska,   przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje ochrona wartościowego drzewostanu i krzewów;
2) obowiązuje ochrona istniejących rowów melioracyjnych;
3) obowiązuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa drogowego;
4) obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;
5) na terenie przeznaczonym pod usługi dopuszcza się wyłącznie  przedsięwzięcia, które nie zostaną zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.
6) obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych;

§12. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązuje  wstrzymanie  prac  ziemnych  i  zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy.

 §13. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu i w ustaleniach szczegółowych;
2) obowiązuje ograniczenie wysokości budynków mieszkalnych do 9,0m., wolno stojących budynków garażowych i gospodarczych do 5,0m;
3) dla budynków mieszkalnych obowiązuje realizacja dachów wysokich dwu lub wielospadowych  z pokryciem dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym w kolorze określonym w ustaleniach szczegółowych;
4) na garażach i budynkach gospodarczych  dopuszcza się dachy wysokie lub płaskie o kolorystyce dachu budynku mieszkalnego;
5) obowiązują wskaźniki w zakresie: wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, udziału powierzchni biologicznie czynnej określone w ustaleniach szczegółowych;

§14. Zasady i warunki  podziału i scalania nieruchomości:
1) obowiązuje podział terenu na działki  zgodnie z zasadami określonymi na rysunku planu; dopuszcza się możliwość łączenia działek;
2) dla linii wewnętrznego podziału orientacyjnych obowiązuje tolerancja +- 2,0m;
3) obowiązująca minimalna wielkość projektowanej działki 900 m2 ;
4) obowiązuje zasada wyznaczania nowych granic działek prostopadle do dróg projektowanych;
5) obowiązująca minimalna szerokość frontu projektowanej działki 20,0m;

 §15. Sposoby i terminy zagospodarowania nieruchomości:
1) do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe  użytkowanie terenów;
2) na terenach, na których brak jest komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dopuszcza się czasowo, w terminie nie dłuższym niż jeden rok od dnia oddania do użytku tych urządzeń, użytkowanie indywidualnego ujęcia wody oraz bezodpływowego osadnika ścieków;

§16. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających ochronie:  nie ustala się;

 §17. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) komunikacja:
a) obowiązuje klasyfikacja oraz szerokość w liniach rozgraniczających dróg określona
                         w ustaleniach szczegółowych,
b) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ramach danej działki według
wskaźnika:  1 miejsce  postojowe  na  1  mieszkanie i 3 miejsca  postojowe
            na  100m2 pow. użytkowej usług,
      c) w liniach   rozgraniczających   dróg   obowiązuje   lokalizacja  urządzeń  uzbrojenia
          podziemnego z zastrzeżeniem § 10 pkt 3,
d) w   liniach   rozgraniczających   dróg   dopuszcza   się   przykrawężnikowe  miejsca
    postojowe,
 e) obowiązuje    zakaz  utwardzania   nawierzchni   dróg przed realizacją  wszystkich 
    urządzeń uzbrojenia podziemnego przewidzianego w liniach rozgraniczających.
2) infrastruktura techniczna:
 a) wodociągi - obowiązuje docelowo wykonanie wiejskiej sieci wodociągowej i
podłączenie wszystkich działek do komunalnego systemu wodociągów;
        dopuszcza się  tymczasowe, na warunkach określonych w § 15 pkt 2 zaopatrzenie
       w wodę z ujęć indywidualnych,
    b) kanalizacja sanitarna -   obowiązuje docelowo wykonanie kolektorów i włączenie
     ich   w  wiejski system kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków na
oczyszczalnię lub do przydomowych oczyszczalni; czasowe odprowadzenie ścieków   sanitarnych  do indywidualnych, bezodpływowych osadników ścieków na   warunkach   określonych   w  § 15 pkt 2;  osadniki ścieków    należy    budować  z  możliwością  przystosowania   ich  do   systemu kanalizacji,    
      c) wody  opadowe:
- dopuszcza się odprowadzenie  wód  opadowych  bezpośrednio  do  gruntu  z  terenów działek   i nieutwardzonych dróg dojazdowych,
- z terenów utwardzonych dróg dojazdowych obowiązuje docelowo odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
   d) elektroenergetyka   -  zaopatrzenie w energię elektryczną  z projektowanych stacji
    transformatorowych projektowanymi liniami nn; dla zasilania stacji
    transformatorowych wybudować linie kablowe SN;
                        obowiązuje wykonanie   oświetlenia    wewnętrznego     i    zewnętrznego z
                        możliwością   przystosowania dla   potrzeb obrony   cywilnej, 
     e) energia  cieplna:
- zakazuje się stosowania indywidualnych źródeł ciepła z czynnikami wysokoemisyjnymi,
- dopuszcza się do ogrzewania budynków czynniki grzewcze jak: energia elektryczna, olej opałowy nisko siarkowy, gaz, węgiel spalany w piecach niskoemisyjnych lub inne odnawialne źródła energii;
   f) telekomunikacja – planowane uzbrojenie w zakresie infrastruktury
    telekomunikacyjnej – budowa kanalizacji kablowej, linie telefoniczne
    napowietrzne, szafy, słupki kablowe;

§18. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: nie ustala się obszarów przestrzeni publicznej.

 §19. Obowiązujące stawki   procentowe   służące   naliczeniu jednorazowej   opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:
1) 0% dla terenów  przeznaczonych pod publiczne drogi dojazdowe;
2) 30% dla pozostałych terenów objętych planem.

                                                                 DZIAŁ  III
                                                USTALENIA  SZCZEGÓŁOWE

§20. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów objętych liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu:

1.   1 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustalenia obowiązujące – nakazy:
a) maksymalna nieprzekraczalna    linia   zabudowy    w  odległości   5,0m od
 linii rozgraniczającej  z  terenami  komunikacji, określona na rysunku planu,
b) zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0m dla budynku                                                                              
mieszkalnego i 5,0m dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu,
c) elewacje budynków w odcieniach pastelowych: biel, jasny żółty, beż, jasny
popiel,
d) dachy zgodnie z ustaleniami ogólnymi  w odcieniu ceglastym,
          e) maksymalna powierzchnia zabudowy  30% powierzchni działki,
          f) zachowanie   minimum 50% terenu działki  w stanie biologicznie czynnym,
3) ustalenie dopuszczalne: wbudowane usługi nieuciążliwe;

2.  2 ZP:
    1) przeznaczenie terenu: zieleń urządzona;
  2) ustalenia obowiązujące – nakazy:
a) obowiązuje zachowanie istniejących rowów melioracyjnych,
     b) obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej,
    3) ustalenia dopuszczalne:
a) urządzenie stawu,
      b) elementy  małej architektury,
c) włączenie terenu w granice przyległych działek;

 3.    3 MN:
1) przeznaczenie terenu:  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustalenia obowiązujące – nakazy:
a) maksymalna   nieprzekraczalna    linia  zabudowy    w odległości 5,0m od
     linii  rozgraniczającej z   terenami   komunikacji,  określona na rysunku
     planu,
b) zabudowa wolno stojąca o wysokości budynku mieszkalnego nie
    przekraczającej 9,0m., wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu
    5,0m,
c) elewacje budynków w odcieniach pastelowych: biel, jasny żółty, beż, jasny
 popiel,
      d) dachy zgodnie z ustaleniami ogólnymi w kolorze grafitowym,
           e) maksymalna powierzchnia zabudowy  30% powierzchni działki,
           f) zachowanie   minimum   50% terenu działki  w stanie biologicznie czynnym,
      g) zachowanie istniejących urządzeń melioracyjnych lub ich przebudowa na
       koszt inwestora w uzgodnieniu z ich gestorem w sposób zapewniający
 prawidłowe ich funkcjonowanie,
3) ustalenie dopuszczalne: wbudowane usługi nieuciążliwe;

4.     4 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustalenia obowiązujące - nakazy:
a) maksymalna nieprzekraczalna  linia zabudowy  w odległości 5,0m  od linii 
rozgraniczającej z terenami komunikacji, określona na rysunku planu,
b) zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0m dla
budynku mieszkalnego i 5,0m dla wolno stojącego budynku gospodarczego
 lub garażu,
c) elewacje budynków w odcieniach pastelowych: biel, jasny żółty, beż,
jasny popiel,
      d) dachy zgodnie z ustaleniami ogólnymi w kolorze ceglastym,
           e) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,
f) zachowanie    minimum   50%   powierzchni   działki    w  stanie
    biologicznie czynnym,
g) zachowanie istniejących urządzeń melioracyjnych lub ich przebudowa na
       koszt inwestora w uzgodnieniu z ich gestorem w sposób zapewniający
 prawidłowe ich funkcjonowanie,
3) ustalenie dopuszczalne: wbudowane usługi nieuciążliwe;

5. 5 E:
1) przeznaczenie terenu: elektroenergetyka
2) parterowa stacja transformatorowa

6.     6 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustalenia obowiązujące - nakazy:
a) maksymalna nieprzekraczalna  linia zabudowy  w odległości 5,0m  od linii 
rozgraniczającej z terenami komunikacji, określona na rysunku planu,
b) zabudowa szeregowa o wysokości nie przekraczającej 9,0m,
c) zespolenie funkcji gospodarczej i garażowej z budynkiem mieszkalnym,
d) elewacje budynków w odcieniach pastelowych: biel, jasny żółty, beż,
jasny popiel,
      e) dachy zgodnie z ustaleniami ogólnymi w kolorze ceglastym,
f) maksymalna powierzchnia zabudowy  30% powierzchni działki,
g) zachowanie    minimum   50%   powierzchni   działki    w  stanie
    biologicznie czynnym,
                         3) ustalenie obowiązujące – zakaz lokalizowania wolno stojących garaży i
budynków gospodarczych;
 4) ustalenie dopuszczalne: wbudowane usługi nieuciążliwe;

   7.    7 U:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa;
2) ustala się usługi z zakresu handlu o powierzchni zabudowy do 400m2, usług rzemieślniczych o powierzchni zabudowy do 400m2, usług zdrowia,
kultury, oświaty i administracji;
3)   ustalenia obowiązujące - nakazy:
a) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5m od linii
rozgraniczającej z terenami komunikacji określona na rysunku planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy  50% powierzchni działki,
 c) zachowanie minimum 30% powierzchni działki w stanie biologicznie
  czynnym,
 d)  wysokości budynków nie przekraczającej 12,0m z dachem dwu lub wielo
       spadowym krytym dachówką lub materiałem dachówko podobnym w
       kolorze ceglastym,
e) zabezpieczenie miejsc postojowych według wskaźnika określonego w
  ustaleniach ogólnych;
 f) wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej szerokości minimum 3,0m przy
  granicy z terenem oznaczonym symbolem 4 MN;
 5) ustalenia dopuszczalne:
a) towarzysząca funkcja mieszkaniowa,
b) podział terenu pod poszczególne obiekty,
c) lokalizacja miejsc postojowych w podziemiach budynku,
d) lokalizacja reklamy wielkoformatowej;

8.    8 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustalenia obowiązujące - nakazy:
a) maksymalna nieprzekraczalna  linia zabudowy  w odległości 5,0m  od linii 
rozgraniczającej z terenami komunikacji, określona na rysunku planu,
b) zabudowa szeregowa o wysokości nie przekraczającej 9,0m,
c) zespolenie funkcji gospodarczej i garażowej z budynkiem mieszkalnym,
d) elewacje budynków w odcieniach pastelowych: biel, jasny żółty, beż,
jasny popiel,
      e) dachy zgodnie z ustaleniami ogólnymi  w kolorze ceglastym,
f) maksymalna powierzchni zabudowy 30% powierzchni działki,
g) zachowanie    minimum   50%   powierzchni   działki    w  stanie
    biologicznie czynnym,
3) ustalenie obowiązujące: zakaz lokalizowania wolno stojących garaży i
budynków gospodarczych;
4) ustalenie dopuszczalne: wbudowane usługi nieuciążliwe;


9.     9 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustalenia obowiązujące - nakazy:
a) maksymalna nieprzekraczalna  linia zabudowy  w odległości 5,0m  od linii 
rozgraniczającej z terenami komunikacji, określona na rysunku planu,
b) zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0m dla
budynku mieszkalnego i 5,0m dla wolno stojącego budynku gospodarczego
 lub garażu,
c) elewacje budynków w odcieniach pastelowych: biel, jasny żółty, beż,
jasny popiel,
      d) dachy zgodnie z ustaleniami ogólnymi w kolorze grafitowym,
           e) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,
f) zachowanie    minimum   50%   powierzchni   działki    w  stanie
    biologicznie czynnym,
3) ustalenie dopuszczalne: wbudowane usługi nieuciążliwe;


10.  10 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustalenia obowiązujące - nakazy:
a) maksymalna nieprzekraczalna  linia zabudowy  w odległości 5,0m  od linii 
rozgraniczającej z terenami komunikacji, określona na rysunku planu,
b) zabudowa szeregowa o wysokości nie przekraczającej 9,0m,
c) zespolenie funkcji gospodarczej i garażowej z budynkiem mieszkalnym,
d) elewacje budynków w odcieniach pastelowych: biel, jasny żółty, beż,
jasny popiel,
      e) dachy zgodnie z ustaleniami ogólnymi  w kolorze ceglastym,
f) maksymalna powierzchni zabudowy 30% powierzchni działki,
g) zachowanie    minimum   50%   powierzchni   działki    w  stanie
    biologicznie czynnym,
                        3) ustalenie obowiązujące: zakaz lokalizowania wolno stojących garaży i
budynków gospodarczych;
4) ustalenie dopuszczalne: wbudowane usługi nieuciążliwe;


11.   11 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustalenia obowiązujące - nakazy:
a) maksymalna nieprzekraczalna  linia zabudowy  w odległości 5,0m  od linii 
rozgraniczającej z terenami komunikacji, określona na rysunku planu,
b) zabudowa wolno stojącej o wysokości nie przekraczającej 9,0m dla
budynku mieszkalnego i 5,0m dla wolno stojącego budynku gospodarczego
 lub garażu,
c) elewacje budynków w odcieniach pastelowych: biel, jasny żółty, beż,
jasny popiel,
      d) dachy zgodnie z ustaleniami ogólnymi w kolorze grafitowym,
           e) maksymalna powierzchnia zabudowy  30% powierzchni działki,
f) zachowanie    minimum   50%   powierzchni   działki    w  stanie
    biologicznie czynnym,
3) ustalenie dopuszczalne: wbudowane usługi nieuciążliwe;

12.    12 E:
1)  przeznaczenie terenu: elektroenergetyka
2) parterowa stacja transformatorowa


13.   13 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustalenia obowiązujące - nakazy:
a) maksymalna nieprzekraczalna  linia zabudowy  w odległości 5,0m  od linii 
rozgraniczającej z terenami komunikacji, określona na rysunku planu,
b) zabudowa szeregowa o wysokości nie przekraczającej 9,0m,
c) zespolenie funkcji gospodarczej i garażowej z budynkiem mieszkalnym,
d) elewacje budynków w odcieniach pastelowych: biel, jasny żółty, beż,
jasny popiel,
      e) dachy zgodnie z ustaleniami ogólnymi  w kolorze ceglastym,
f) maksymalna powierzchni zabudowy 30% powierzchni działki,
g) zachowanie    minimum   50%   powierzchni   działki    w  stanie
    biologicznie czynnym,
3) ustalenie obowiązujące: zakaz lokalizowania wolno stojących garaży i
budynków gospodarczych;
4) ustalenie dopuszczalne: wbudowane usługi nieuciążliwe;

   14.       14 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustalenia obowiązujące - nakazy:
a) maksymalna nieprzekraczalna  linia zabudowy  w odległości 5,0m  od linii 
rozgraniczającej z terenami komunikacji, określona na rysunku planu,
b) zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0m dla
budynku mieszkalnego i 5,0m dla wolno stojącego budynku gospodarczego
 lub garażu,
c) elewacje budynków w odcieniach pastelowych: biel, jasny żółty, beż,
jasny popiel,
      d) dachy zgodnie z ustaleniami ogólnymi w kolorze grafitowym,
           e) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,
f) zachowanie    minimum   50%   powierzchni   działki    w  stanie
    biologicznie czynnym,
3) ustalenie dopuszczalne: wbudowane usługi nieuciążliwe;

  13.    01 KDD, 03 KDD:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) publiczne drogi w klasie dojazdowych  o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0m z placem manewrowym;

  14.   02 KDD, 04 KDD, 05 KDD, 06 KDD, 07 KDD, 08 KDD, 09 KDD, 010 KDD:
1)  przeznaczenie terenu: komunikacja;
2)  publiczne drogi w klasie dojazdowych o szerokości w liniach 
  rozgraniczających 10,0m;

           DZIAŁ  IV
             PRZEPISY  KOŃCOWE

   §21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

   §22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie internetowej gminy.

   §23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                          Edward Stachowicz
             

 

 

 

 

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (31 stycznia 2006)
Opublikował: Bożena Mikicka (31 stycznia 2006, 08:24:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1354