UCHWAŁA Nr XXXIII/252/09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 czerwca 2009r.w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Dziechowo, gmina Sępólno Krajeńskie.

                                                  UCHWAŁA  Nr   XXXIII/252/09
                                  RADY  MIEJSKIEJ  w  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
                                                         z dnia 25 czerwca 2009r.
 
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Dziechowo, gmina  Sępólno  Krajeńskie.
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80,  poz. 717   zm. Dz.U.  z 2004 Nr 6,  poz. 41, Dz.U. z 2004r. Nr 141,  poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954, Dz.U z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) uchwala się, co następuje:
 
                                                                                                                                                                       Rozdział  1
  Przepisy ogólne 
 
                                   §1.1. Po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     przestrzennego   gminy    Sępólno Krajeńskie  uchwalonego Uchwałą Nr XIII/148/99    Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  21 października 1999r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie, uchwala się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego we wsi Dziechowo, gmina Sępólno Krajeńskie , zwane dalej planami.
                         2.  Integralne części uchwały stanowią:
1)      załączniki nr 1-3 do uchwały zawierające rysunki planów w skali 1:1000  z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w skali 1:25 000;
2)      załącznik nr 4 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
 
§2.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
 
1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej płaszczyznach
     spadku, nachylonych pod kątem nie większym niż  15o ;
2) dachu  średnio wysokim  – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej
płaszczyznach spadku, nachylonych pod kątem większym niż 15o i nie większym niż
     30o;
3) dachu   wysokim  – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej płaszczyznach
     spadku, nachylonych pod kątem większym niż 30o i nie większym niż  45o;
4) harmonijnym charakterze zabudowy – należy przez to rozumieć wymóg realizacji
              obiektów o podobnych walorach architektonicznych charakteryzujących się podobnymi
parametrami (np proporcje, skala obiektu, rodzaj dachu, rodzaj i kolorystyka materiałów
 wykończeniowych elewacji i pokrycia dachowego);
5) modernizacji – należy przez to rozumieć unowocześnienie, uwspółcześnienie obiektów
 i urządzeń w zakresie wymiany materiałów i urządzeń;
6) nieprzekraczalnej   linii  zabudowy   –   należy przez to rozumieć linię, w
  której    może    być    umieszczona    ściana     budynku /   za   wyjątkiem   elementów
architektonicznych  jak   balkon,  wykusz,  gzyms,  okap  dachu,  podokienniki oraz inne
detale/ bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej dróg;
          7) usługach   wbudowanych   w   budynki  mieszkalne  -  należy  przez to rozumieć
               wyłącznie  takie  usługi  zlokalizowane  w  budynkach  mieszkalnych, które mogą   być 
               świadczone   w   warunkach   odpowiadających  wymaganiom  techniczno-
               budowlanym stawianym pomieszczeniom mieszkalnym;  
          8) przepisach   odrębnych  –   należy   przez  to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
   wykonawczymi;
          9) symbolu   terenu   – rozumie  się przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu
       zawierające  literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym numerem;
         10) terenie   –   należy przez to rozumieć obszar o określonym   przeznaczeniu
       wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.
 
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej
należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień uchwalenia planu.
                                                                                                                  
                                      §3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:
1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunku planu;
2) ustalenia planu określone w rozdziale 3 i 4  uchwały.
2. Ustalenia tekstowe planu zapisane są w układzie:
1) ustaleń ogólnych obowiązujących dla wszystkich planów;
2) ustaleń szczegółowych dla każdego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego załącznik do uchwały.
                     3. Ustalenia ogólne zapisane są w następującej formie:
1)  przeznaczenie terenu;
2)   zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)   zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)   wymagania wynikające z potrzeb  kształtowania przestrzeni publicznych;
6)   parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenu i obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8)   szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
9)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
       10)   zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
       11)   zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
       12)   sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;
       13)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
              nieruchomości.
    4. Ustalenia szczegółowe zapisane są w formie wynikającej ze specyfiki
 poszczególnych terenów.
 
Rozdział  2
Oznaczenia graficzne
                       
§4.   Następujące    oznaczenia    graficzne   na   rysunkach planów   są
  obowiązującymi ustaleniami:  
            1) granica opracowania planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu ściśle określone;
3) linie wewnętrznego podziału terenów o tym samym przeznaczeniu ściśle określone;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) strefa ochrony konserwatorskiej „W”;
6) symbole terenów.
 
Rozdział   3
Ogólne ustalenia planu
 
                                   §5.1. Ustalenia ogólne planów obowiązują dla wszystkich terenów w granicach planów;
 
2. Przeznaczenie terenów:
  1) dla    każdego    terenu    wyznaczonego    liniami    rozgraniczającymi    ustala    się  
       jego przeznaczenie określone w ustaleniach szczegółowych;
  2) przeznaczenie   terenu   ustala   się    na  rysunku  planu  symbolem  literowym i
       w przypadku większej ilości terenów kolejnym numerem;
  3) w granicach opracowania planów ustala się następujące przeznaczenie terenów:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN,
b) teren roli oznaczony symbolem R,
c)  tereny dróg publicznych oznaczone symbolem KDD,
d)  tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami KDW.
 
3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje   lokalizacja   zabudowy   w    części   działki   wyznaczonej     liniami zabudowy  określonymi na rysunku planu;
2) obowiązuje zasada lokalizacji nie więcej niż dwóch obiektów kubaturowych na jednej działce, w tym tylko jednego budynku mieszkalnego;
3) obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i materiałów wykończeniowych elewacji, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem formy i materiałów wykończeniowych;
4) dla budynków mieszkalnych obowiązuje realizacja dachów średnio wysokich lub wysokich dwu lub wielospadowych  z pokryciem dachówką ceramiczną, blachodachówką lub gontem bitumicznym w kolorze określonym w ustaleniach szczegółowych; dla budynków drewnianych dopuszcza się dachy z elementów drewnianych o kolorystyce dostosowanej do koloru budynku;
5)  w obrębie jednej działki na garażach i budynkach gospodarczych  dopuszcza się dachy średnio wysokie lub płaskie o kolorystyce i rodzaju pokrycia dachu budynku mieszkalnego;
        6) obowiązuje   zakaz   budowy   ogrodzeń   pełnych   oraz ogrodzeń z prefabrykowanych
             elementów betonowych;
  7)  na  terenach  zabudowy  mieszkaniowej  obowiązuje zakaz realizacji tuneli foliowych i
       szklarni, poza niewielkimi obiektami o powierzchni do 10,0m2 ;
            8)  reklamy, szyldy i tablice informacyjne:
 a) dopuszcza się lokalizowanie szyldów mocowanych prostopadle do elewacji
     frontowej dostosowanych do wystroju elewacji,
 b) ustala się zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynków w sposób
zmieniający lub zakrywający elementy wystroju architektonicznego;
            9) w obrębie jednej działki  zabudowa powinna stanowić harmonijny zespół i nawiązywać
                do siebie architektonicznie i kolorystycznie;
          10) na   poszczególnych   działkach   zabudowy   mieszkaniowej  dopuszcza  się  realizację
               obiektów   małej   architektury   ogrodowej   oraz   terenowych  urządzeń  rekreacji  (np.
               basenów, oczek wodnych );
          11) na  działkach  o  powierzchni  przekraczającej  2.000m2  dopuszcza się budowę stawów
                rekreacyjnych;
          12) ustala się zakaz realizacji obiektów tymczasowych i blaszanych garaży.
 
4. Zasady ochrony  środowiska,   przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje utrzymanie i ochrona wartościowego drzewostanu i krzewów;
2) obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;
3) obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych;
4) na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz budowy stacji bazowych telefonii komórkowej;
5) obowiązują zakazy i nakazy wynikające z położenia terenów na obszarze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku odkrycia na terenie objętym sporządzaniem miejscowego planu, w trakcie prac ziemnych nieujawnionych reliktów kultury materialnej, prace należy wstrzymać, a teren winien być udostępniony do inwestorskich badań archeologicznych.
 
   6.   Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.
 
   7.    Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu;
             2) obowiązuje ograniczenie wysokości budynków mieszkalnych do 9,5m., wolno
 stojących budynków garażowych i gospodarczych do 6,0m;
             3) obowiązuje ograniczenie wysokości nowych ogrodzeń do 1,60m;
    4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki,
5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 60% powierzchni działki,
6) minimalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego – 8,0m.
 
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających ochronie: na terenie działki nr 155/1 w Dziechowie (załącznik nr 3) ustala się strefę „W”
  ochrony archeologicznej wyznaczonej dla stanowiska archeologicznego nr 53. Strefa
  położona jest na terenie, na którym nie przewiduje się żadnych działań inwestycyjnych.
 
9.  Szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych planem
  miejscowym:
1) obowiązuje podział terenu na działki  zgodnie z zasadami określonymi na rysunku planu; dopuszcza się możliwość łączenia działek w celu utworzenia jednej działki budowlanej, na której dopuszcza się lokalizację maksimum dwóch obiektów kubaturowych, w tym tylko jednego budynku mieszkalnego;
2) dla linii orientacyjnych obowiązuje tolerancja +- 4,0m;
3) ustala się zakaz wtórnych podziałów działek.
 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu , w tym zakaz zabudowy: zakaz zabudowy przy granicach działek.
 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji:
1)  powiązania układu komunikacyjnego obszarów objętych planami z siecią dróg
zewnętrznych odbywa się przez przylegające do obszarów drogi gminne;
                        2) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ramach danej działki według
wskaźnika: minimum 2 miejsca  postojowe  dla domu jednorodzinnego;
3) tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są do ruchu i postoju
pojazdów, ruchu pieszych, ścieżek rowerowych, lokalizacji infrastruktury
technicznej;
4) wzdłuż pasów drogowych dopuszcza się nasadzenia drzew jednolitego gatunku.
       
         12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1)  zaopatrzenie w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę z istniejących magistral wodociągowych poprzez istniejącą i
    projektowaną sieć rozdzielczą zlokalizowaną w poszczególnych drogach, na 
    warunkach gestora sieci,
b) sieć wodociągową projektować w ciągach komunikacyjnych,
c) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych;
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo na oczyszczalnię ścieków,
b) kanalizację sanitarną projektować w ciągach komunikacyjnych zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez gestora sieci;
c) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do bezodpływowych osadników ścieków w ilości nie przekraczającej 10m3 /dobę lub przydomowych oczyszczalni ścieków;
d) na obszarach objętych planami dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków;
3) odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do gruntu;
          4) zaopatrzenie w energię elektryczną:
              a) zaopatrzenie w energię elektryczną przewiduje się z istniejących i projektowanych
                   stacji transformatorowych słupowych, które należy zlokalizować w liniach
                   rozgraniczających dróg;
          5) zaopatrzenie w energię cieplną:
              a) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych,
              b) zakazuje się stosowania źródeł ciepła z czynnikami wysokoemisyjnymi,
              c) dopuszcza się do ogrzewania budynków czynniki grzewcze jak: energia elektryczna,
                        olej   opałowy   nisko  siarkowy,   gaz,   węgiel   spalany  w piecach niskoemisyjnych,
                        drewno lub inne odnawialne źródła energii;
           6) telekomunikacja:
              a) podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez istniejącą i projektowaną kanalizację
                        teletechniczną na warunkach określonych przez wybranego gestora sieci,
              b) zabrania się budowy nowych napowietrznych linii telefonicznych, a istniejące
                  docelowo przewiduje się do skablowania;
  7) gospodarka odpadami stałymi:
              a) w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązuje
                        wstępna segregacja odpadów stałych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w
                        pojemnikach w obrębie poszczególnych działek i wywóz ich na gminne wysypisko
                        śmieci,
              b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami
                        odrębnymi;
             8)  w przypadku lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego ( i przyłączy) na terenach
                   prywatnych, obowiązuje nakaz udostępnienia go do celów rozbudowy, eksploatacji,
                   konserwacji i w razie awarii.
 
13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
 terenów: do  czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe  użytkowanie
 terenów;
 
                                       14. Stawka  procentowa   służąca   naliczeniu jednorazowej   opłaty od wzrostu   
            wartości nieruchomości - 30%.
 
Rozdział  4
Szczegółowe ustalenia planu
 
               §6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 187/3 w 
                Dziechowie – załącznik nr 1 do uchwały:
 
 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) dachy w kolorze ceglastym,
c) obsługa komunikacyjna z  drogi publicznej i wewnętrznej;
   3) dopuszcza się:
  a) usługi wbudowane w budynek mieszkalny na cele typu bytowego,
     jak drobny handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp o powierzchni nie
     przekraczającej norm określonych prawem budowlanym,
b) agroturystykę.
 
2. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  KDD:
 1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
 2) rezerwa terenu szerokości 1,0m na poszerzenie publicznej drogi dojazdowej.
 
3. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga wewnętrzna o szerokości w liniach rozgraniczających  12,0m,
 3) w przekroju poprzecznym – droga jezdnojezdniowa, dwupasowa z dwustronnym chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny z placem do zawracania.
 
               §7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 159/1 w 
                Dziechowie – załącznik nr 2 do uchwały:
 
1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) dachy w kolorze ceglastym,
c) obsługa komunikacyjna z  drogi publicznej i wewnętrznej;
   3) dopuszcza się usługi wbudowane w budynek mieszkalny na cele typu bytowego,
     jak drobny handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp o powierzchni nie
     przekraczającej norm określonych prawem budowlanym.
 
2. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga wewnętrzna o szerokości w liniach rozgraniczających  10,0m,
 3) w przekroju poprzecznym – droga jezdnojezdniowa, dwupasowa z dwustronnym chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny.
 
               §8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 155/1 w 
                Dziechowie – załącznik nr 3 do uchwały:
 
1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  1MN, 2MN
     i 3MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) dachy w kolorze ceglastym,
c) obsługa komunikacyjna z  drogi publicznej i wewnętrznej;
   3) dopuszcza się usługi wbudowane w budynek mieszkalny na cele typu bytowego,
     jak drobny handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp o powierzchni nie
     przekraczającej norm określonych prawem budowlanym.
 
2. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  4 R:
1) przeznaczenie terenu: rola;
2) obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy;
3) dopuszcza się elementy małej architektury wypoczynkowo-rekreacyjnej i sportowej,
     pomost, zieleń urządzoną itp.
 
3. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  01KDD:
 1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
 2) rezerwa terenu szerokości 3,0m na poszerzenie publicznej drogi dojazdowej.
 
4. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  02KDW i
    03 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga wewnętrzna o szerokości w liniach rozgraniczających  10,0m,
 3) w przekroju poprzecznym – droga jezdnojezdniowa, dwupasowa z dwustronnym chodnikiem lub ciąg pieszo-jezdny.
 
                
Rozdział 5 Przepisy końcowe
                                  
  §9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego..
             
                §10.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i na stronie internetowej gminy.
 
                §11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                         
 

 
 
ZAŁĄCZNIK  NR  4
                                                                                                                                                         DO  UCHWAŁY  Nr XXXIII/252/09 RADY  MIEJSKIEJ  w  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
                                                                                                                                                         z dnia 25 czerwca 2009r.
 
ROZSTRZYGNIĘCIE  O  SPOSOBIE  REALIZACJI  ZAPISANYCH  W  PLANIE  INWESTYCJI  Z  ZAKRESU  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ  NALEŻĄCYCH  DO  ZADAŃ  WŁASNYCH  GMINY  ORAZ  ZASADACH  ICH  FINANSOWANIA
 
 
I. Sposób realizacji inwestycji
 
   Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
   mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
   gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.
   Do zadań własnych gminy należy realizacja:
   
1.      gminnych dróg
2.       wodociągów
3.      kanalizacji sanitarnej
 
ad 1. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego projektuje się wyłącznie                                                     rezerwy terenu na poszerzenie dróg publicznych..
ad 2.  W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przewiduje się zaopatrzenie w
wodę z sieci wodociągowej, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych.
ad 3. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przewiduje się odprowadzenie
                        ścieków sanitarnych docelowo do gminnej sieci kanalizacyjnej, czasowo dopuszcza się                                               odprowadzenie ścieków do bezodpływowych osadników ścieków.
 
II. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych  
                        Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, ujętych w planach miejscowych podlega przepisom ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
                        i będą finansowane na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
          zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) ze
          środków budżetu gminy i poprzez dofinansowanie z funduszy  Unii Europejskiej.
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXXIII/252/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 czerwca 2009r.
 
 
Obszary objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Obsługa komunikacyjna terenów z istniejących dróg publicznych oraz projektowanych dróg wewnętrznych.
Uzbrojenie terenu w wodociąg i kanalizację sanitarną oraz energetykę.
Tryb formalny prac nad miejscowym planem rozpoczęty został uchwałą Nr IX/66/07 oraz Nr IX/67/07  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie.
Projekty planów uzyskały pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz pozytywne uzgodnienia instytucji przewidzianych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W trakcie wyłożenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie wniesiono żadnych uwag.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tryb formalno-prawny sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego został wyczerpany.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (14 kwietnia 2010)
Opublikował: Barabach Małgorzata (14 kwietnia 2010, 11:25:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1131