Uchwała Nr XI/129/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 1999 r.

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 33


315

Uchwała Nr XI/129/99
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 sierpnia 1999 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie, w zakresie wprowadzenia granicy polno-leśnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 - z późn. zm.), art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 - z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444 - z późn. zm.).

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie (uchwała Nr 40/VI/92 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 1992 r. - Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 5 poz. 71 z dn. 6 kwietnia 1993 r. z późn. zm.) w zakresie wprowadzenia granicy polno-leśnej, określającej sposób rolniczego lub leśnego użytkowania gruntów, o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu w skali 1:40000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się w rysunku planu tereny przeznaczone do zalesienia, poprzez wyznaczenie ich liniami rozgraniczającymi i oznaczenie odpowiednimi symbolami - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przeznacza się pod zalesienie tereny o łącznej powierzchni 934,85 ha, położone w poniższych sołectwach i oznaczone symbolami planu:
1) IŁOWO - pow. 54,80 ha
1.34 LZ, 1.35 LZ, 1.36 LZ, 1.37 LZ;
a) wieś JAZDROWO - pow. 64,58 ha
1.24a LZ, 1.25 LZ, 1.26 LZ, 1.27 LZ, 1.28 LZ, 1.29 LZ, 1.30 LZ, 1.31 LZ, 1.32 LZ, 1.33 LZ;
2) LUTOWO - pow. 66,70 ha
2.24 LZ, 2.25 LZ, 2.26 LZ, 2.27 LZ, 2.28 LZ, 2.29 LZ, 2.30 LZ, 2.31 LZ, 2.32 LZ, 2.33 LZ;
3) LUTÓWKO - pow. 5,75 ha
3.30 LZ;
4) NIECHORZ - pow. 128,96 ha (w tym wieś KOMIEROWO)
4.18a LZ, 4.19 LZ, 4.20 LZ, 4.21 LZ, 4.22 LZ, 4.23 LZ, 4.24 LZ, 4.25 LZ, 4.26 LZ;
5) PIASECZNO - pow. 25,66 ha
LZ, 5.40 LZ, 5.41 LZ;
a) wieś DZIECHOWO - pow. 27,44 ha
5.37a LZ, 5.38 LZ;
6) RADOŃSK - pow. 109,77 ha
6.16a LZ, 6.17 LZ, 6.18 LZ, 6.19 LZ, 6.20 LZ, 6.21 LZ, 6.22 LZ, 6.23 LZ, 6.24 LZ, 6.25 LZ, 6.26 LZ, 6.27 LZ, 6.28 LZ, 6.29 LZ, 6.30 LZ, 6.31 LZ;
7) SIKORZ - pow. 55,68 ha
LZ, 7.21 LZ, 7.22 LZ, 7.23 LZ, 7.24 LZ, 7.25 LZ, 7.26 LZ, 7.27 LZ;
8) ŚWIDWIE - pow. 58,49 ha (w tym wieś GROCHOWIEC)
8.14a LZ, 8.15 LZ, 8.16 LZ, 8.17 LZ, 8.18 LZ, 8.19 LZ, 8.20 LZ, 8.21 LZ, 8.22 LZ, 8.23 LZ, 8.24 LZ, 8.25 LZ;
9) TRZCIANY - pow. 10,12 ha
LZ, 9.16 LZ;
10) WAŁDOWO - pow. 38,36 ha
10.35a LZ, 10.36 LZ, 10.37 LZ, 10.38 LZ, 10.39 LZ, 10.40 LZ, 10.41 LZ, 10.42 LZ;
11) WAŁDÓWKO - pow. 19,63 ha
11.22 LZ, 11.23 LZ, 11.24 LZ, 11.25 LZ, 11.26 LZ, 11.27 LZ, 11.28 LZ;
12) WILKOWO - pow. 38,77 ha
LZ, 12.8 LZ;
13) WIŚNIEWA - pow. 77,78 ha
13.22a LZ, 13.23 LZ, 13.24 LZ, 13.25 LZ, 13.26 LZ, 13.27 LZ, 13.28 LZ;
a) wieś KAWLE pow. 11,65 ha
LZ;
14) WIŚNIEWKA - pow. 18,08 ha
LZ, 14.16 LZ, 14.17 LZ, 14.18 LZ;
15) WŁOŚCIBÓRZ - pow. 45,06 ha
15.29a LZ, 15.30 LZ, 15.31 LZ, 15.32 LZ, 15.33 LZ, 15.34 LZ;
16) WYSOKA - pow. 22,32 ha
LZ, 16.10 LZ;
17) ZBOŻE - pow. 55,25 ha
LZ, 18.17 LZ, 18.18 LZ, 18.19 LZ, 18.20 LZ, 18.21 LZ, 18.22 LZ, 18.23 LZ, 18.24 LZ, 18.25 LZ.

§ 4. Na terenach przeznaczonych pod zalesienia, wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, nie związanych z gospodarką leśną.

§ 5.1. Z kompleksów wydzielonych granicą polno-leśną, o której mowa w § 1, wyłącza się tereny nie podlegające zalesieniu, a stanowiące grunty rolne, siedliska rolnicze, tereny infrastruktury technicznej oraz tereny, przeznaczone do zainwestowania.
2. Na terenach wyłączonych z zalesienia obowiązują ustalenia:
1) dla gruntów ornych, łąk i pastwisk ustala się dotychczasowy sposób ich użytkowania,
2) dopuszcza się budowę nowych siedlisk rolniczych,
3) istniejące siedliska rolnicze mogą podlegać przebudowie, rozbudowie i modernizacji, bez zmiany ich dotychczasowej funkcji.

§ 6.1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Kraj., uchwalonego uchwałą Nr 40/VI/92 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 5, poz. 71 z dnia 6 kwietnia 1993 r. z późn. zm.) w granicach określonych na załączniku Nr 1 w skali 1:40000.
2. W obecnie obowiązującym planie gminy wprowadza się zmiany, polegające na:
1) dodaniu w tekście planu, w poszczególnych jednostkach bilansowych, symboli wymienionych w § 3 i ustaleń w brzmieniu: „tereny przeznaczone do zalesienia - realizacja w oparciu o ustalenia niniejszej uchwały”,
2) zmianie w rysunku planu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wymienione w § 6 ust. 1 i 2 mają charakter porządkowy i zachowują ważność do momentu obowiązywania wymienionego wyżej planu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz


 

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (21 marca 2005)
Opublikował: Bożena Mikicka (30 czerwca 2003, 08:43:35)

Ostatnia zmiana: Ula Lange (21 marca 2005, 08:45:16)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2376