Uchwała Nr XI/131/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 1999 r.

Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 64


725

Uchwała Nr XI/131/99
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 sierpnia 1999 r.


w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólna Kraj., obejmującej część działki nr 81/35 przy ul. Składowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.),


Rada Miejska
uchwala, co następuje :


§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólna Kraj. uchwalonego uchwałą Nr 39/VI/92 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 5, poz. 70) w zakresie określonym niniejszą uchwałą oraz na rysunku zmiany planu, stanowiącego załącznik Nr 1.


Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 2. Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest zmiana dotychczasowej funkcji terenu D 22 S na D 22 b U. - bar z dyskoteką - obejmująca część działki nr 81/35, położonej przy ul. Składowej.
§ 3.1. Integralną częścią uchwały jest rysunek zmiany, wykonany na kopii miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólna Kraj., o którym mowa w § 1.
2. Obowiązującymi ustaleniami zmiany planu są :
1) funkcja terenu, o którym mowa w § 2,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, oznaczone na rysunku zmiany w skali 1 : 5000, stanowiące granice obszaru objętego zmianą - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i sposobie zagospodarowania - ściśle określone, oraz nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku w skali 1 : 1000 określającym zasady podziału i zagospodarowania terenu,
4) standardy i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
§ 4. Niniejsza uchwała stanowi przepisy gminne dla terenu objętego zmianą,
w zakresie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, wraz z nakazami, zakazami i dopuszczalnymi warunkami, z zastosowaniem ustaw szczególnych.
§ 5. Zmiana, poprzez swoje ustalenia - w rozumieniu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w § 2.


Rozdział 2
Przepisy szczegółowe


§ 6. Uchwala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu D 22 b U :
1) wprowadza się obowiązek zachowania funkcji, zgodnie z ustalonym niniejszą uchwałą, przeznaczeniem terenu : bar z dyskoteką, usługi handlowe,
2) podział terenu zgodnie z zasadami określonymi w uchwale i na rysunku, stanowiącym załącznik Nr 2:
a) linia rozgraniczająca ciągła ma charakter obligatoryjny,
b) linia rozgraniczająca przerywana jest linią postulowaną, dla której dopuszcza się tolerancję do 2,0 m,
3) wprowadza się obowiązek ochrony przebiegającego zainwestowania podziemnego,
4) istniejący budynek może podlegać przebudowie, modernizacji i rozbudowie, z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy - jak na załączniku Nr 1 a,
5) w budynku należy wykonać bezkolizyjne wyjścia awaryjne, zainstalować urządzenia ochrony przeciwpożarowej - zgodnie z przepisami szczególnymi, a ściany wyciszyć odpowiednimi materiałami izolacyjnymi,
6) wprowadza się zakaz parkowania samochodów wzdłuż ul. Składowej,
7) obowiązek wyznaczenia i urządzenia miejsc postojowych na zapleczu budynku, w ilości zabezpieczającej potrzeby działalności usługowo - rozrywkowej,
8) wjazd na działkę wyłącznie z istniejącej drogi dojazdowej od strony południowej,
9) wprowadza się obowiązek wyznaczenia miejsca na lokalizację pojemników do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z możliwością ich łatwego wywozu, na teren składowania i utylizacji; na pojemniki należy wykonać estetyczne pomieszczenie,
10) tereny wolne od zainwestowania, należy wypełnić urządzoną zielenią ozdobną.
§ 7. Uchwala się zasady realizacji infrastruktury technicznej terenu, wymienionego w § 2 :
1) zaopatrzenie w wodę pitną z miejskiej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez gestora sieci,
2) dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej należy wykonać - określone przepisami szczególnymi - zasuwy i hydranty, w ilości odpowiadającej potrzebom, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia obiektu,
3) odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem warunków jej gestora; dopuszcza się, wyłącznie w okresie przejściowym, odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników, okresowo opróżnianych, z wywozem do punktu zlewnego miejskiej oczyszczalni; w przypadku, gdy ilość ścieków przekroczy 2 m3/d, wymagana jest opinia powiatowego inspektora sanitarnego,
4) zasilanie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza kablowego, po dostosowaniu go do zwiększonego poboru mocy,
5) oświetlenie należy zaprojektować i wykonać w sposób, umożliwiający wykorzystanie dla potrzeb OC,
6) do ogrzewania budynku należy stosować wyłącznie paliwa ekologiczne.
§ 8. W przypadku natrafienia - podczas prac ziemnych - na obiekty lub przedmioty archeologiczne, zobowiązuje się inwestora do powiadomienia o tym fakcie Państwową Służbę Ochrony Zabytków.


Rozdział 3
Przepisy końcowe


§ 9. Uchwala się stawkę procentową w wysokości 20 % wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty należnej gminie,
w razie zbycia nieruchomości.
§ 10.1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, w granicach określonych na załączniku Nr 1, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólna Kraj. uchwalonego uchwałą Nr 39/VI/92 z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 5 poz. 70 z późn. zm).
2. Wprowadza się zmiany porządkowe w tekście i rysunku wymienionego w ust. 1 planu, które obowiązują do czasu utraty ważności tego planu, polegające na :
1) wpisaniu do tekstu planu symbolu D 22 b U i zapisu :
"teren objęty ustaleniami uchwały Nr XI/131/99 Rady Miejskiej
w Sępólnie Kraj. z dnia 31 sierpnia 1999 r."
2) wprowadzeniu na rysunku miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta granic terenu objętego zmianą i symbolu D 22 b U, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępólnie Kraj.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni, od daty jej ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (21 marca 2005)
Opublikował: Ula Lange (21 marca 2005, 08:33:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1940