Uchwała Nr 22O/IV/97 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 maja 1997 roku

121
Uchwała Nr 22O/IV/97
Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim
z dnia 28 maja 1997 roku

w spranie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępolno Krajeńskie.
Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1904 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 89. po/415 z późn.zm./

Rada Miejska uchwala,
co następuje:

§ I. Uchwala się zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępolno Krajeńskie uchwalonego uchwalą Nr 39/Vl/92 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1992 r. /Dz.Urz. Woj Bydg. z 1993 r. Nr 5. poz.70 z późn..zm./ w zakresie określonym w dalszych przepisach uchwały oraz. na rysunku zmian planu. stanowiącym załącznik nr I.

Rozdział I
Przepisy ogólne

§2. Przedmiotem ustaleń zmian planu są:
1) teren      usług      handlowych      oznaczony symbolem UH.
2) teren ulicy dojazdowej i parkingu oznaczony symbolem KD.
3) teren zespołu garaży oznaczony symbolem KS.
4) teren    inwestycji    publicznych    oznaczony symbolem kończącym się literą Y.
5) zasady obsługi komunikacyjnej.
6) zasady   obsługi   w   zakresie   infrastruktury technicznej.

§ 3. Integralną częścią uchwały jest rysunek zawierający odniesienia przestrzenne 2mian planu.

§ 4. I. Uchwała ustanawia obowiązujące na obszarach zmian planu przepisy gminne, dotyczące  przeznaczenia i  sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy i warunki.

2. Oprócz przepisów niniejszej uchwały mają zastosowanie przepisy ustaw szczególnych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 5. Każda zmiana planu miejscowego w rozumieniu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym jest planem miejscowym obowiązującym na obszarze objętym zmianą.
Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

§ 6. Ustalenia dotyczące wszystkich terenów objętych zmianami planu:
1) obowiązuje   zakaz   podziału    gruntów    na innych zasadach niż określone w uchwale.
2) gromadzenie     odpadków      wyłącznie     w zamykanych przenośnych pojemnikach, a ich
wywóz na  miejsce wskazane  przez organ gminy.
3) zasilanie   w   energię   elektryczną   według ustaleń dotyczących poszczególnych terenów.
4) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować  i   wykonać  z  zachowaniem
wymogów obrony cywilnej.
5) projekt zagospodarowania terenu i projekty architektoniczno     -     budowlane     należy
uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.        a        tak        powiadomić
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o każdym     przypadku     odkrycia     obiektów
archeologicznych   w   trakcie   wykonywania prac ziemnych.

§ 7.  Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów oznaczonych symbolami:

1/ B 39a UH - określony na załączniku nr I. powierzchnia około 0.24 ha (działki nr nr 191/3. 539/3. 520 do 535 oraz część działki nr 539/6)
Teren usług handlowych, nie wyklucza się usług malej gastronomii oraz innych nieuciążliwych usług związanych z obsługą ludności. Teren stanowi jedno /wspólne/ zamierzenie budowlane. Projekt zagospodarowania terenu, powinien uwzględniać:
a) zachowanie         nieprzekraczalnej         linii zabudowy, oddalonej co najmniej 25.0 m od
zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy zbiorczej obszarowej 06 KZo /ulica Kościuszki/.
b) przebieg ciągu pieszego łączącego ulicę 06 KZo z projektowaną ulicą dojazdową B 39b
KDV,
c) budynki parterowe zespolone, dachy wysokie pokryte      dachówką      lub      materiałem
dachówkopodobnym;     nic    wyklucza     się budynków piętrowych /zajmujących nic więcej niż 20% powierzchni zabudowanej/, jeżeli uzasadniają lo względy kompozycyjne.
d) forma budynków  powinna nawiązywać do architektury regionalnej, przy zastosowaniu
tradycyjnych  materiałów   ich zewnętrznego wykończenia: nic stawia się ograniczeń w
zakresie konstrukcji.
e) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej oraz obsadzenie terenu nowa. zielenią.o zaopatrzenie   w   wodę   z   miejskiej   sieci wodociągowej.
g) do czasu skanalizowania terenu, dopuszcza się urządzenia do gromadzenia ścieków z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania stosownie do odrębnych przepisów.
h) w celu zasilania w energie elektryczną -należy ze stacji transformatorowej "Sępolno Młyńska" wyprowadzić obwód kablowy i powiązać z istniejącą linią napowietrzną przy ulicy Kościuszki, i) oświetlenie      terenu       latarniami       typu parkowego, j) ogrzewanie budynków energią elektryczną lub gazem.
i) przy podziale wewnętrznym terenu należy wyodrębnić przestrzeń publiczną obejmującą ciąg pieszy.

2/ B 39b KDV - określony na załączniku nr I. powierzchnia około 0.27 ha (działki nr nr 197/2, 200/2. 202/2. 203/2. 204/2 oraz części działek nr nr 105/2. 201/2. 202/1. 203/1. 204/1. 205. 207/1. 209 i 539/6).
Teren ulicy dojazdowej zakończonej parkingiem, obsługującej teren handlowo - usługowy /B 39a UH.   W    zagospodarowaniu    obowiązują następujące warunki:
a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 9.0 - 14.0 m. szerokość jezdni 5.0 m. chodnik jednostronny szerokości 2.8 m, od strony rzeki Sępołenki pobocze szerokości minimum 1.2 m.
f) parking samochodów osobowych na około 30 miejsc postojowych.
c) ruch pieszy /chodnik, o którym mowa lita/ należy skorelować z. ciągiem pieszym na
terenie B 39a UH.
d) teren maksymalnie obsadzić zielenią.
e) jak pkt I. lit h /oraz i/.

3/ D 22a KS - określony na załączniku nr 1. powierzchnia około 0.13 ha (część działki nr 81/3).
Teren zespołu garaży, dla którego ustala się następujące warunki:
a) murowane boksy garażowe dla samochodów osobowych - usytuowane w układzie dwóch
równoległych ciągów, zwróconych do siebie wjazdami i oddalonych co najmniej 10.0 ni.
b) dachy płaskie ze spadkiem w kierunku placu manewrowego.
c) odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji miejskiej.
d) możliwość  budowy  myjni   podłączonej  do miejskiej sieci wodno - kanalizacyjnej przy
zastosowaniu    urządzeń    technicznych    do usuwania piasku i pochodnych ropy naftowej.
e) obsługa   komunikacyjna    istniejącą   drogą dojazdową od ulicy Składowej.
f) zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej "Sępolno PZGS" /ze złącza ZK-3a na budynku magazynowym przy CEFARM-ie wybudować linię kablową zakończoną złączem z przystawką pomiarową/.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 8. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przy ich sprzedaży na 20%.

§ 9. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwalą należy w tekście i rysunku planami wymienionego w § I wprowadzić następujące zmiany porządkowe:

1) w rozdziale II tekstu planu:
a) zmienić powierzchnię terenu symbol B 39 ZI na 0.49 ha. terenu B 43 MN na 0.99
ha i terenu D 22 S na 0.27 ha.
b) dopisać nowe symbole terenów:  B 19a UH.  B 39b KDY     oraz D 22a  KS  i
opatrzyć       informacją:        ..obowiązują ustalenia  uchwały  nr  220/1V/97  Rady
Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 28 maja 1997 r",

2) w rysunku planu wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem nr I do uchwały

§   10.   Wykonanie uchwały powierza  się Zarządów Miejskiemu w Sępolnie Krajeńskim.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego i obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Eugeniusz Spychała


metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (13 kwietnia 2005)
Opublikował: Ula Lange (13 kwietnia 2005, 11:22:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1683